Општина Шид

Ви сте овде: Насловна

Чланци

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу, члана 8. и члана 12. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава помоћи намењене породицама избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом,број: 023-3/I-19-3 од 19. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица која су били корисници Програма куповине кућа са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, без средстава намењених за поправку или адаптацију истих, а којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања доделом пакета грађевинског материјала за њихову поправку или адаптацију, именована од стране председника општине Шид, Решењем број: 023-3/I-19 од 06. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Комисија), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

породицама избеглица која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом, која имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ намењена побољшању услова становања породица избеглица у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ), могу бити додељена породичним домаћинствима избеглица, која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом, која имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, и којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала и друге опреме неопходне за побољшање услова становања, при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала и друге опреме по породичном домаћинству Корисника износи до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара).

Помоћ се додељује за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава Корисника, који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу Помоћи утврђени су Правилником.

Потребно је да подносилац захтева на Јавни позив за избор корисника за доделу средстава помоћи намењене породицама избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и А. П. Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив) и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. Избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или,

-да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид;
 2. да су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства били корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом

(НАПОМЕНА: наведени услов не односи се на чланове породичног домаћинства Подносиоца пријаве који су то постали након момента доделе предметне куће са окућницом);

 1. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. ;
 3. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 4. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, осим програма куповине предметне куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом;
 5. да је на предметној кући са окућницом у катастру непокретности уписана својина Подносиоца пријаве или сусвојина/заједничка својина са другим члановима његовог породичног домаћинства које је било корисник програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом;
 6. да је предметна кућа са окућницом уписана у катастру непокретности без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, забележби оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном кућом са окућницом, и другим забележбама личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
 7. да је предметна кућа са окућницом уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

- непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о додели помоћи (у даљем тексту: Одлука).

 1. да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом, побољшати услови становања породичног домаћинства Корисника;
 2. да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији Општине Шид.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси општини Шид, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију избегличке легитимације или Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

 1. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност удржави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије;

6) Доказ о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

- Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

-Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6. (докази о приходима);

8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); (Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана)

11) За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

13) Доказ о начину стицања предметне куће са окућницом: Одлуку Комисије којом је Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства изабран за доделу помоћи кроз куповину куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом, или уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између Општине Шид, продавца и купца или Уговор о купопродаји предметне непокретности закључен између продавца и купца;

14) Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу: лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве и/или члан његовог породичног домаћинства, уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна накнаде за пренамену замљишта, забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу, и друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, и то као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу за коју је изадата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

15) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из тачке 14. мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Докази из става 1. подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

РЕД ПРВЕНСТВА

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2)домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Материјални положај породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

7) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

7.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

7.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

8) Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

ИЗБОР КОРИСНИКА

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце;

2) већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју општине Шид у оквиру које конкурише за Помоћ;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Комисија, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), за потребе поступка, по службеној дужности прибавља:

- потврду Комесаријата о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице у евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције, али само у случају ако Подносилац пријаве не достави доказ о томе;

- извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

- уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;

- уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица;

- уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив, утврђивање чињеничног стања и доношење правилне и законите одлуке.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима из члана 4. и члана 5. Правилника, Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе). Предлог листе Комисија објављује на огласној табли Општине Шид.

На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на огласној табли Општине Шид.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку, која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев за доделу помоћи се преузима у канцеларији Повереништва за избеглице општине Шид ул. Цара Лазара бр.10 у Шиду.

Захтев са потребном документацијом подноси се лично или поштом на адресу:

Писарница општинске управе Шид

Карађорђева бр.2

22240 Шид

са назнаком:

Јавни позив за доделу средстава помоћи намењене породицама избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и А. П. Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне куће са окућницом.“

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од Среде , 20. фебруара 2019. године , до Понедљка 11. марта 2019. године, до 15 часова.

 

 

Дел. број: 023-3/I-19-4

У Шиду, дана: 19. фебруара 2019. године

Председник Комисије

Ђорђе Томић

_______________________

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна