Општина Шид

Ви сте овде: Насловна


Предраг Вуковић

Председник Општине Шид

 predrag vukovic

Рођен 1966. године у Вуковару.
Живи у Шиду, отац једног сина.

Студирао на Високој школи за пословну економију и предузетништво, Универзитета у Београду, и стекао звање Дипломираног економисте. Активно учествује у друштвено-политичком животу општине Шид и сремског округа.

Радио на руководећим радним местима и то:
у периоду 2000. - 2004. као директор и власник предузећа Sa - Vu Komerc doo Шид
у периоду 2002. - 2004. као саветник директора УТП Војводина Шид
у периоду 2004. - 2008. као директор ЈП за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид
од 2012. до 2016. као директор ЈКП Стандард Шид.


На место Председника Општине Шид, постављен 16. Маја 2016.
Члан Српске напредне странке, тренутно врши функцију повереника Општинског одбора Српске напредне странке Шид.

 

СТУПАЊЕМ НА СНАГУ ЗАКОНА О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА (“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС” БР.45/2013) У МАЈУ 2013. ГОДИНЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈЕ ДОБИЛА НОВУ НАДЛЕЖНОСТ, ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА. ЗАКОНОМ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДА ОВУ ДУЖНОСТ ОБАВЉАЈУ САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ.

savetnik za zastitu prava pacijenata

У складу с тим образован је Савет за здравље у општини Шид. Савет за здравље чине представници локалне самоуправе, удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије општине и надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.

Саветник за заштиту права пацијената има двоструку улогу: поступа по поднетом приговору и даје потребне савете и информације о правима пацијената. Саветник пацијената има обавезу да доставља извештај Савету за здравље свака три месеца, након шест месеци и годишњи извештај.

Права пацијената по којима поступа саветник пацијената, дефинисана Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) су:
1.Право на доступност здравствене заштите
2.Право на информације
3.Право на превентивне мере
4.Право на квалитет пружања здравствене услуге
5.Право на безбедност пацијента
6.Право на обавештење
7.Право на слободан избор
8.Право на друго стручно мишљење
9.Право на приватност и поверљивост
10.Право на пристанак
11.Правно на увид у медицинску документацију
12.Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
13.Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
14.Право детета у стационарним здравственим установама
15.Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
16.Право на олакшање патњи и бола
17.Право на поштовање пацијентовог времена
18.Право на приговор
19.Право на накнаду штете

Дужности пацијента:
1.Одговорност пацијента за лично здравље
2.Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
3.Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

Поступање Саветника за заштиту права пацијената је регулисано Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ( “Службени гласник РС”, број 71/2013).

Савет за здравље општине Шид
У циљу стварања широке партнерске мреже на нивоу локалне заједнице, образован је Савет за здравље општине Шид. Настао је као резултат сарадње Општине Шид са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством здравља РС.Идеја водиља Саветa је максимизирање добробити грађана, кроз услуге здравствене заштите. Оваквим приступом се постављају темељи ширег развојног концепта бриге за здравље на нивоу локалне самоуправе, полазећи од концепта здравља као врхунске вредности у заједници.

Активностима Савета се доприноси:
-заштити и промоцији права пацијената;
-обезбеђивању и спровођењу здравствене заштите од интереса за грађане на територији општине;
-очувању и унапређењу здравља свих категорија становништва;
-повезивању свих чинилаца и ресурса у локалној заједници;
-остваривању сарадње са свим релевантним институцијама и установама на регионалном, републичком и међународном нивоу, у циљу стратешког повезивања система и давања доприноса постизању националних циљева у области здравствене заштите,
-остваривању других циљева у области здравства уз подржавање трајне иницијативе бриге за здравље грађана.

Задаци Савета су да:
-прати и координира рад установа примарне здравствене заштите;
-унапређује приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији општине;
-предлаже и предузима мере са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства корисника;
-предузима и друге активности у циљу унапређења система примарне здравствене заштите и здравља становништва,
-разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
-о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
-разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији општине Шид и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
-подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Општинском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради инфомисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и заштитнику грађана
-утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о њиховом спровођењу;
-прати здравствено стање становништва на територији
-унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и организацијама;
-обавља друге послове у циљу унапређења здравственог система града и здравља становништва.

Контакти:

Саветник за заштиту права пацијената
Снежана Бунић
Контакт телефон: 022/712-'122
Пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Председник савета за здравље
Зоран Харди
Телефон: 022/712-122
Пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНО-СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за скупштинске и правно стручне послове обавља правне и друге стручне, организационе и административно-техничке  послове за потребе Скупштине општине, одборничких група, одборника, председника општине, Општинског већа и свих сталних и повремених радних тела.

-обавља послове прикупљања свих података и документације неопходних за одржавање седница Скупштине и Општинског већа, врши анализу прикупљене документације и припремљених аката, припрема предлоге одлука из надлежности Већа, израђује одлуке по жалбама на првостепена решења органа управе и по потреби обавља друге стручне послове ради омогућавања несметаног рада општинских органа;

-прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.

-врши израду  нормативних и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

-даје правна мишљења Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу  о законитости правних и других општих аката које доносе.

-врши стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину општине, председника општине и Општинско веће који се односе на припрему седница (правно-техничку обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са седница; чување изворних аката и  докумената о раду Скупштине општине; председника општине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

-врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене председнику општине, Скупштини општине и Општинском већу.

-врши стручне и административне послове у вези са захтевима из области доступности информација од јавног значаја.

-врши послове припреме за објављивање издања Службеног листа општине Шид.

-врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.


Контакт телефон 022/712-062

 

 

Руководилац одељења: Гордана Митић

Шеф службе: Драган Петровић

тел. 022/714-048

Обрасци:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (Кукујевци)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (Шид)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (Кукујевци)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (Шид)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (Интеграл инжењеринг Ниш)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (VIP mobile)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ''NS1452 01SM Шид Запад''

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (''ATFS ECODEVELOP'' доо Кукујевци)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (''Агрокултура кооперација'' доо)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНОГ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ''ATFS ECODEVELOP'' доо Кукујевци

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна