Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Рани јавни увид- обилазница око насеља Шид

Рани јавни увид- обилазница око насеља Шид

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), Одељење за урбанизам, комунално -стамбене и имовинско - правне послове Општинске управе општине Шид, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО НАСЕЉА ШИД

Одлукa о изради Плана детаљне регулације обилазног пута око насеља Шид у КО Шид и КО Беркасово, објављена је у „Сл. листу општине Шид“, бр. 7 / 2018.

Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се у периоду од 13. до 28. јуна 2018. г. сваког радног дана у просторијама Општинске управе општине Шид у Шиду у улици Карађорђева бр. 2, а исти ће бити објављен и на интернет страници Општине Шид.

Општина Шид, као носилац израде предметног Плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Сва заинтересована правна и физичка лица, током трајања раног јавног увида, могу да доставе своје примедбе и сугестије искључиво у писаној форми на адресу : Општинска управа општине Шид, Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, ул. Карађорђева бр. 2.

Материјал за јавни рани увид

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Рани јавни увид- обилазница око насеља Шид