Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Одлука о решавању стамбених потреба избеглица

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица

komesarijat

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем 10 стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекта бр. 2 – стамбене јединице, на територији општине Шид, именована Решењем председника општине Шид број: 023-13/I-18 од 23. априла 2018. године (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 7. став 1. и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број: I- 08-023-48 од 27. октобра 2014. године (у даљем тексту: Правилник), а у складу са Споразумом о донацији који је закључен дана 2. октобра 2017. године између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним програмом и у вези са седмим Потпројектом у оквиру Државног стамбеног пројекта Републике Србије, у поступку решавања стамбених потреба избеглица доделом стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине у оквиру реализације Регионалног стамбеног програма, Потпројекта 7, Компоненте 1, дана 31. јула 2018. године, доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбене јединице у закуп са могућношћу куповине у оквиру Потпројекта 7 Компоненте 1 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији

Утврђује се да су услове за решавање стамбене потребе доделом стамбене јединице у закуп са могућношћу куповине, у оквиру реализације Регионалног стамбеног програма, Потпројекта 7, Компоненте 1, испунила следећа лица, рангирана према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова:

  1. Богдановић Драгана,
  2. Батос Зорица,
  3. Бунчић Мирко,
  4. Бузов Мирко,
  5. Преспљан Ђорђе.

Ради реализације ове одлуке Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије ће са лицима из става 1. диспозитива ове одлуке закључити уговор о закупу стамбене јединице на одређено време са могућношћу куповине, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

O б р а з л о ж е њ е

Споразумом о донацији који је закључен дана 2. октобра 2017. године између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са Регионалним стамбеним

програмом и у вези са седмим Потпројектом у оквиру Државног стамбеног пројекта Републике Србије, обезбеђена су средства, између осталог, за решавање стамбених потреба избеглица куповином стамбених јединица за кориснике потпројекта 2, који се налазе на Одлуци о решавању стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова, бр. I-08-464-20 од 22. јула 2015. године (у даљем тексту: Одлука бр. I-08-464-20 од 22. јула 2015. године), али којима, с обзиром на расположиви и уговорени број стамбених јединица из потпројекта 2, није било могуће решити стамбену потребу, а који и даље испуњавају услове за решавање стамбене потребе. У складу са овим споразумом, поступак решавања стамбених потреба наведених корисника доделом стамбене јединице у закуп на одређено време са могућношћу куповине у оквиру реализације Регионалног стамбеног програма, Потпројекта 7, Компоненте 1, спроводи Комисија која је донела Одлуку бр. I-08-464-20 од 22. јула 2015. године, без расписивања новог јавног позива, кроз поступак верификације корисника, односно поступак поновне провере испуњености услова за решавање стамбене потребе, предвиђених члановима 2. и 3. Правилника.

У складу са наведеним, дана 11. јуна 2018. године, Комисија је свим корисницима који су обухваћени Одлуком бр. I-08-464-20 од 22. јула 2015. године, а којима с обзиром на расположиви и уговорени број стамбених јединица из потпројекта 2 није било могуће решити стамбену потребу, упутила обавештење о покретању поступка решавања стамбених потреба избеглица доделом стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине у оквиру реализације Регионалног стамбеног програма, Потпројекта 7, Компоненте 1 и позив да се у року од 15 дана од пријема истог изјасне да ли остају при првобитној пријави за ово стамбено решење, односно да ли су сагласни да им се стамбена потреба реши куповином стамбене јединице и доделом исте у закуп на одређено време са могућношћу куповине, као и да се изјасне на друге

околности релевантне за одлучивање у поступку, са упозорењем на последице пропуштања, односно са упозорењем да ће Комисија решењем обуставити поступак уколико у остављеном року не доставе тражено изјашњење и документацију потребну за поступање и одлучивање.

Лица из става 1. диспозитива ове одлуке благовремено су доставила Комисији изјашњење са документацијом потребном за поступање и одлучивање.

Увидом у достављена изјашњења и приложену документацију, те провером података о стању имовине у бази трајних решења Комесаријата, података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, података о чињеницама о којима службену евиденцију води Републички геодетски завод, Локална пореска администрација и Министарство унутрашњих послова, ценећи испуњеност услова који су предвиђени чл. 2. и 3. Правилника, Комисија је утврдила да лица из става 1. диспозитива ове одлуке испуњавају услове за решавање стамбене потребе њиховог породичног домаћинства доделом стамбене јединице у закуп на одређено време са могућношћу куповине.

У складу са чланом 14. став 3. Правилника, Комисија је донела Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине у оквиру Потпројекта 7 Компоненте 1 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Одлука о решавању стамбених потреба избеглица). У ставу 1. диспозитива Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица, наведена су лица за која је у поступку верификације корисника утврђено да испуњавају услове за решавање стамбене потребе, која су рангирана према реду првенства за решавање стамбене потребе Одлуком бр. I-08-464-20 од 22. јула 2015. године на основу испуњености услова и броја освојених бодова и којима ће се ради решавања стамбене потребе њиховог породичног домаћинства у оквиру Потпројекта 7 Компоненте 1 Регионалног стамбеног програма доделити стамбена јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине. Ставом 2. диспозитива Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица утврђено је да ће Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије ради реализације ове одлуке, са лицима из става 1. диспозитива ове одлуке, ради решавања стамбене потребе њиховог породичног домаћинства, закључити уговор о закупу стамбене јединице на одређено време са могућношћу куповине, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Чланом 7. став 1. Правилника, предвиђено је да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, у складу са овим правилником и применом Приручника за спровођење пројекта.

Чланом 14. став 4. Правилника предвиђено је да ће Комисија Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица објавити на огласним таблама јединице

локалне самоуправе, месних заједница и Комесаријата за избеглице и миграције и на интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Чланом 14. став 5. Правилника утврђено је да ће обавештење о томе где се објављује Одлука о решавању стамбених потреба избеглица бити објављено у средствима јавног информисања која покривају територију општине.

Чланом 15. Правилника предвиђено је да се против ове одлуке може уложити жалба Општинском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема исте.

Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву овe одлуке.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети жалба Општинском већу, у року од 15 дана од дана уручења одлуке, преко Комисије.

 

 komesarijat2

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Одлука о решавању стамбених потреба избеглица