Општина Шид

O Z N Á M E N I E

Dňa 17. augusta 2018 Minister pre verejnú správu a miestna vláda oznámila voľby do národných rád národnostných menšín, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2018.

Zápis do osobitného zoznamu voličov musí byť vykonaná iba na základe osobnej žiadosti príslušníkov národnostných menšín, ktorý osobne podpísal podané písomne orgánu miestnej samosprávy podľa miesta bydliska alebo miesta pobytu vnútorne vysídlených osôb.

Orgán miestnej správy, po prijatí žiadosti o zápis do osobitného zoznamu voličov z úradnej povinnosti sa skúma jednotný volebný register, ktorý je držaný v Srbskej republike, s cieľom stanoviť všeobecné požiadavky na získanie aktívneho hlasovacieho práva so žiadateľom.

V prípade, že správny orgán miestnej správy určuje, že žiadateľ je zapísaný do centrálneho zoznamu voličov a že sú splnené všeobecné požiadavky na nadobudnutie hlasovacích práv žiadateľa, prijíma rozhodnutie o zápise do osobitného zoznamu voličov.

Príslušník národnostnej menšiny, môže byť uvedený len na jednom osobitnom zozname voličov.
Zmeny v osobitnom zozname voličov, musia byť vyrobené z úradnej moci, alebo na vlastnú žiadosť.
V oddelenej časti voličov na území obce Šíd registráciu a zmeny osobitného zoznamu voličov vykonáva mestská správa, ako poverené práce, až do uzavretia osobitného zoznamu voličov.

Po uzavretí osobitného zoznamu voličov, zápis, vymazanie, zmeny a opravy v osobitnom zozname voličov vykonáva Ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy na základe rozhodnutia prijatého najmenej 72 hodín pred dňom volieb.

Právo na prístup k osobitnému volebnému zoznamu má každý člen národnostnej menšiny, aby skontroloval údaje zapísané v zozname osobitných voličov, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Vhľad do časti samostatného zoznamu voličov je možné vykonať v sídle mestskej správy Šíd, ulica Karađorđeva č. 2, kancelária č. 1, každý všedný deň od 07,00 do 15,00 hodiny, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Vhľad do zvláštneho zoznamu voličov, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, možno vykonať elektronicky na oficiálnych internetových stránkach ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy.

Poverení zástupcovia zadávateľov potvrdených volebných zoznamoch majú právo nazerať do evidencie voličov, rovnako ako prístup k úradným dokumentom, na základe ktorej orgán príslušný na výkon osobitného zoznamu voličov musí registrovať, zmazať či vykonať zmeny v zozname voličov, v súlade so zákonom.

Ministerstvo zodpovedné za vedenie osobitného zoznamu voličov rozhodnutím uzatvára osobitný zoznam voličov 15 dní pred voľbami.

Vedúca,
Milica Drenovac

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему