Општина Шид

РЕШЕЊЕ

На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ број : 21/16 и 113/17) члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број: 129/07 , 83/14-др Закон , 101/16- др.Закон и 47/18 ) члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ број: 95/16 ) и члана 72. став 3. Статута општине Шид ( „Сл.лист општине Шид“ број : 18/15 -пречишћен текст ) Општинско веће општине Шид на својој седници одржаној дана 11.09.2018.године доноси :

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД

 1. Образује се Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе општине Шид ( у даљем тексту Конкурсна комисија у следећем саставу :

1 Дејан Којић,члан Општинског већа.

 1. Снежана Бунић,руководилац Одељења за друштвене делатности
 2. Сања Анђелић , Извршилац за управљање људским ресурсима

Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника исте.

 1. Конкурсна комисија доноси одлуке већином гласова , при чему глас председника Комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.

Конкурсна комисија води записник о свом раду , који потписује председник Конкурсне комисије.

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка .

 1. Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор начелника Општинске управе општине Шид.
 1. Задатак Конкурсне комисије је да :
 • утврди мерила и критеријуме за избор начелника Општинске управе општине Шид
 • у изборном поступку проверава познавање области из делокруга рада Општинске управе општине Шид, познавање прописа којима се регулише рад Општинске управе ,стручна оспособљеност за рад на положају и вештину комуникације-увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора
 • по истеку рока за подношење пријаве за јавни конкурс ,прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак,који потписују сви чланови Комисије
 • спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу за избор начленика Општинске управе општине Шид
 • по окончаном изборном поступку састави листу од највише три кандидата који су се најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту достави Општинском већу општине Шид са записником о предузетим радњама у току изборног поступка који садржи све податке о резтултатима која су кандидати постигли у изборном поступку
 • уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу или да ни један кандидат није испунио услове јавног конкурса , односно није доставиоп све потребне доказе или су пријаве неблаговремене , непотпуне и неразуљиве , председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и доставља га Општинском већу општине Шид
 1. Стручне и административне техничке послове за потребе Конкурсне комисије обавља члан Комисије -извршилав за управљањер људским ресурсима.
 1. Решење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће се на интернет презентацији општине Шид и на Огласној табли органа општине Шид.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Шид

Општинско веће

Број : 02-98/III-18

Дана : 11.09. 2018. године

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему