Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОГЛАС о отуђењу (гаража) из јавне својине Општине Шид

ОГЛАС о отуђењу (гаража) из јавне својине Општине Шид

На основу члана 3. Oдлуке о отуђењу непокретности (гаража) из јавне својине Општине Шид, у к.о. Шид, („Сл. Лист Општине Шид“, брoj 11/18) и члана 40. став 1. тачка 33. Статута општине Шид ( „Сл. Лист Општине Шид“, број 18/15-пречишћен текст), Скупштина општине Шид дана 11.10.2018. године,  расписује 

ОГЛАС

о отуђењу (гаража) из јавне својине Општине Шид,

 • Расписује се Оглас о отуђењу из јавне својине Општине Шид, непокретности (гаража) путем јавног надметања и то:

У улици „Насеље Јелице Станивуковић“,

р.б.

Кат.

парцела

нето површина

јед.цена

почетна

Бр.

у  м2

по м2

лицитациона цена

1

4149/5

10,99

12.000,00

131.880,00

2

4149/6

11,52

12.000,00

138.240,00

3

4149/7

11,07

12.000,00

132.840,00

4

4149/8

10,95

12.000,00

131.400,00

5

4149/9

11,07

12.000,00

132.840,00

6

4149/10

11,38

12.000,00

136.560,00

7

4149/11

11,08

12.000,00

132.960,00

8

4149/12

13,05

12.000,00

156.600,00

9

4149/13

12,91

12.000,00

154.920,00

10

4149/14

13,32

12.000,00

159.840,00

11

4149/15

13,37

12.000,00

160.440,00

12

4149/16

13,48

12.000,00

161.760,00

13

4149/17

13,31

12.000,00

159.720,00

14

4149/18

11,3

12.000,00

135.600,00

15

4149/19

11,09

12.000,00

133.080,00

16

4149/20

11,34

12.000,00

136.080,00

17

4149/21

11,3

12.000,00

135.600,00

18

4149/22

11,16

12.000,00

133.920,00

19

4149/23

11,47

12.000,00

137.640,00

20

4149/24

11,45

12.000,00

137.400,00

21

4149/25

11,2

12.000,00

134.400,00

22

4149/26

11,24

12.000,00

134.880,00

23

4149/27

11,4

12.000,00

136.800,00

24

4149/28

11,48

12.000,00

137.760,00

25

4149/29

11,3

12.000,00

135.600,00

26

4149/30

11,66

12.000,00

139.920,00

27

4149/31

11,59

12.000,00

139.080,00

28

4149/32

11,44

12.000,00

137.280,00

29

4149/33

11,21

12.000,00

134.520,00

30

4149/34

11,81

12.000,00

141.720,00

31

4149/36

13,67

12.000,00

164.040,00

32

4149/37

13,32

12.000,00

159.840,00

33

4149/38

13,39

12.000,00

160.680,00

34

4149/39

13,42

12.000,00

161.040,00

35

4149/40

13,41

12.000,00

160.920,00

36

4149/41

13,28

12.000,00

159.360,00

37

4149/42

13,12

12.000,00

157.440,00

38

4149/43

11,35

12.000,00

136.200,00

39

4149/44

11,71

12.000,00

140.520,00

40

4149/46

11,93

12.000,00

143.160,00

41

4149/47

12,2

12.000,00

146.400,00

42

4149/48

12,19

12.000,00

146.280,00

43

4149/49

12,15

12.000,00

145.800,00

44

4149/50

12,18

12.000,00

146.160,00

45

4149/51

12,5

12.000,00

150.000,00

46

4149/57

12,42

12.000,00

149.040,00

47

4149/58

12,97

12.000,00

155.640,00

48

4149/59

12,99

12.000,00

155.880,00

49

4149/60

13,02

12.000,00

156.240,00

50

4149/61

13,12

12.000,00

157.440,00

51

4159-1

10,79

12.000,00

129.480,00

52

4159-2

10,79

12.000,00

129.480,00

53

4159-3

10,71

12.000,00

128.520,00

54

4159-4

10,89

12.000,00

130.680,00

55

4159-5

10,83

12.000,00

129.960,00

56

4159-6

10,83

12.000,00

129.960,00

57

4159-7

10,82

12.000,00

129.840,00

58

4159-8

10,78

12.000,00

129.360,00

59

4159-9

10,8

12.000,00

129.600,00

60

4159-10

10,8

12.000,00

129.600,00

61

4159-11

10,73

12.000,00

128.760,00

62

4159-12

13,94

12.000,00

167.280,00

 • У улици „Насеље Исток“

р.б.

Кат. парцела

нето површина

јед.цена

Почетна

Бр.

у м2

по м2

лицитациона цена

1

4753/7

13,03

12.000,00

156.360,00

2

4753/8

13,23

12.000,00

158.760,00

3

4753/9

13,21

12.000,00

158.520,00

4

4753/10

13,3

12.000,00

159.600,00

5

4753/11

13,22

12.000,00

158.640,00

6

4753/12

13,54

12.000,00

162.480,00

7

4753/13

12,91

12.000,00

154.920,00

8

4753/14

13,5

12.000,00

162.000,00

9

4753/15

13,46

12.000,00

161.520,00

10

4753/16

13,41

12.000,00

160.920,00

11

4753/17

13,34

12.000,00

160.080,00

12

4753/18

13,48

12.000,00

161.760,00

13

4753/19

13,27

12.000,00

159.240,00

14

4753/44

14,97

12.000,00

179.640,00

15

4753/45

14,95

12.000,00

179.400,00

16

4753/46

14,95

12.000,00

179.400,00

17

4753/47

15

12.000,00

180.000,00

18

4753/48

14,92

12.000,00

179.040,00

19

4753/49

14,95

12.000,00

179.400,00

20

4753/50

15,09

12.000,00

181.080,00

21

4753/51

15,06

12.000,00

180.720,00

22

4753/52

15,01

12.000,00

180.120,00

23

4753/53

15,06

12.000,00

180.720,00

24

4753/54

15,08

12.000,00

180.960,00

25

4753/55

15,05

12.000,00

180.600,00

26

4753/56

14,15

12.000,00

169.800,00

27

4753/57

14,15

12.000,00

169.800,00

28

4753/58

13,72

12.000,00

164.640,00

29

4753/29-1

11,88

12.000,00

142.560,00

30

4753/29-2

12,1

12.000,00

145.200,00

31

4753/29-3

11,62

12.000,00

139.440,00

32

4753/29-4

12,1

12.000,00

145.200,00

33

4753/29-5

11,86

12.000,00

142.320,00

34

4753/29-6

11,88

12.000,00

142.560,00

35

4753/29-7

11,77

12.000,00

141.240,00

36

4753/137

13,04

12.000,00

156.480,00

 • Носилац права јавне својине је Општина Шид, Карађорђева бр. 2. а гараже се отуђују у виђеном стању, са почетном ценом по м2 од 12.000,00 динара.
 • Отуђење гаража из јавне својине општине Шид ће се обавити јавним надметањем уз писмену пријаву за учешће. Одлучујући критеријум је највиша понуђена цена. Цене наведене у јавном огласу су без пореза на додату вредност. Постигнута цена на јавном надметању се увећава за износ пореза на додату вредност. Проглашени купац сноси све трошкове према уговору. Рок плаћања по уговору је 7 дана од дана потписивања.
 • Право прече куповине имају корисници гаража који приложе потврду о праву прече куповине, за коју је потребно да имају важећи уговор о коришћењу гараже, доказ да су измирили обавезе закупа са 01.09.2018. године и копију саобраћајне дозволе са пребивалиштем на територији општине Шид за себе или брачног друга или сродника до другог наследног реда.
 • Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица.
 • Прикупљање писмених пријава траје од 11.10.2018. године до 12.11.2018. године.
 • Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно, биће одбачене.
 • Пријава се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.
 • Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
 • Уз пријаву правног лица се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана.
 • Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.
 • У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.
 • Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
 • Правна и физичка лица могу купити једну гаражу.
 • Учесници јавног надметања у обавези су да тачно назначе катастарску парцелу на којој се води гаража за коју конкурише са редним бројем гараже по овом огласу.
 • Физичка и правна лица су обавезна да уплате депозит у висини од 20% од износа цене гараже за коју се надмећу. Број рачуна за уплату депозита је 840-1103804-05; по моделу 97 66237. Положени депозит враћа се учесницима јавног надметања који нису успели у надметању у року 3 дана од надметања. На уплаћени депозит се не обрачунава камата.
 • На јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит, а један корак у понуди нове цене је у вредности од 2.000,00 динара.
 • Јавна лицитација ће се одржати дана, 13.11.2018. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Meсне заједнице Шид, ул. Карађорђева 85.
 •  У случају да се учесник не појави на јавном надметању, сматра се да је одустао и не враћа му се депозит.
 • За све потребне информације и увид у документацију у вези непокретности заинтересовани се могу обратити  у Општинској управи Шид, Карађорђева 2, соба бр. 8. тел. 022/714-048
 • Oглас ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, и у средствима јавног информисања, дневном листу „Дневник“ („Сремској“ радио телевизији и Коперникус “Радио телевизија Шид”).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 360-187/II-18                                                                                                                   

Дана: 11.10.2018.

Шид 

 

ПРЕДСЕДНИК

Велимир  Ранисављевић с.р.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОГЛАС о отуђењу (гаража) из јавне својине Општине Шид