Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Инфо Новости ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 15/16), члану 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16.др.закон и 47/18) и члана 40.став 1. тачка 7. Статута општине Шид ( “Службени лист општине Шид” број: 18/15-пречишћени текст), Скупштина општине Шид на седници одржаној дана 31.10.2018 . године, донела је

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се поступак спровођења Јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид и то за:

Јавно комунално предузеће “Водовод ” Шид,

Члан 2.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, образована одлуком Скупштине општине Шид.

Члан 3.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора из члана 1. ове Одлуке садржи следеће податке:

о јавном предузећу, радном месту, условима за избор директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Саставни део ове Одлуке је оглас о јавном конкурсу за наведено јавно предузеће а припремљен од стране Општинске управе - Одељења за скупштинске и правно-стручне послове.

Члан 4.

Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора објављује се у “Службеном гласнику Републике Србије” у року који не може бити дужи од 8 дана од дана доношења ове Одлуке, у дневном листу “Дневник”, у „Сл. листу општине Шид“ и на веб страници Општине Шид www.sid.rs

Члан 5.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Шид”.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-615/II-18

Дана: 31.10.2018.

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Велимир Ранисављевић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Инфо Новости ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД