Општина Шид

РЕШЕЊЕ

На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ број : 21/16 и 113/17) члана 56. став 1-3.. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број: 129/07 , 83/14-др Закон , 101/16- др.Закон и 47/18 ) члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ број: 95/16 ) и члана 72. став 3- 5. Статута општине Шид ( „Сл.лист општине Шид“ број : 18/15 -пречишћен текст ) Општинско веће општине Шид на својој седници одржаној дана 5.11.2018. године доноси:

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД

1. Образује се Конкурсна комисија за избор заменика начелника Општинске управе општине Шид ( у даљем тексту Конкурсна комисија у следећем саставу :

   1 Дејан Којић,члан Општинског већа.
   2. Снежана Бунић,руководилац Одељења за друштвене делатности
   3. Сања Анђелић , Извршилац за управљање људским ресурсима

Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника исте.

  2. Конкурсна комисија доноси одлуке већином гласова , при чему глас председника Комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
Конкурсна комисија води записник о свом раду , који потписује председник Конкурсне комисије.
Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка.
  3. Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор заменика начелника Општинске управе општине Шид.
  4. Задатак Конкурсне комисије је да :

утврди мерила и критеријуме за избор заменика начелника Општинске управе општине Шид у изборном поступку проверава познавање области из делокруга рада Општинске управе општине Шид, познавање прописа којима се регулише рад Општинске управе ,стручна оспособљеност за рад на положају и вештину комуникације-увидом у податке из пријаве и усмено путем разговора
по истеку рока за подношење пријаве за јавни конкурс ,прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак,који потписују сви чланови Комисије спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу за избор заменика начленика Општинске управе општине Шид по окончаном изборном поступку састави листу од највише три кандидата који су се најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту достави Општинском већу општине Шид са записником о предузетим радњама у току изборног поступка који садржи све податке о резтултатима која су кандидати постигли у изборном поступку уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на јавном конкурсу или да ни један кандидат није испунио услове јавног конкурса , односно није доставиоп све потребне доказе или су пријаве неблаговремене , непотпуне и неразуљиве , председник Конкурсне комисије о томе саставља извештај и доставља га Општинском већу општине Шид.

 5. Стручне и административне техничке послове за потребе Конкурсне комисије обавља члан Комисије -извршилав за управљањер људским ресурсима.
  6. Решење ступа на снагу даном доношења ,а објавиће се на интернет презентацији општине Шид и на Огласној табли органа општине Шид.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број :02-146/III-18
Дана : 5.11.2018.
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему