Општина Шид

РЕШЕЊE

На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС , 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14) и члана 33. став 1.алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), начелник Општинске управе општине Шид, дана 28.11. 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ E
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2019. години на територији општине Шид.

II

(1) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2019. години на територији општине Шид у ПРВОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта 968,00 дин.
2) станова 37.400,00 дин.
3) кућа за становање 24.750,00 дин.
4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката
који служе за обављање делатности 47.300,00 дин.
5) гаража и гаражна места 9.900,00 дин.

(2) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2019. години на територији општине Шид у ДРУГОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта 165,00 дин.
2) пољопривредног земљишта 40,70 дин.
3) шумског земљишта 46,20 дин.
4) станова 19.250,00 дин.
5) кућа за становање 14.850,00 дин.
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката
који служе за обављање делатности 23.375,00 дин.
7) гаража и гаражна места 6.875,00 дин.

(3) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2019. години на територији општине Шид у ТРЕЋОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта 88,00 дин.
2) пољопривредног земљишта 30,80 дин.
3) шумског земљишта 36,30 дин.

 

III

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страни општине Шид.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године.

 

НАЧЕЛНИЦА
Бојана Мравик дипл. правник

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему