Општина Шид

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу одредбе члана 3. и 5. Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини („Сл.лист АПВ", бр. 1/2013 и 5/2017“) и члана 11. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 6/15, 16/15, 16/16 и 11/08), Општинска управа општине Шид расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у академској 2018/2019. години.
Проценат субвенције за регресирање трошкова превоза одређује Закључком начелник Општинске управе у зависности од висине средстава добијених од Покрајинског секретаријата и броја студената који испуњавају услове Конкурса.

II

- Право на на надокнаду трошкова превоза имају студенти који свакодневно путују на релацији општина Шид-место студирања.
- Право на регресирање трошкова превоза студената у међуградском саобраћају остварује се за текућу школску годину, од средстава добијених од надлежног Покрајинског секретаријата за ове намене.
- Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа, који кумулативно испуњавају следеће услове:
- имају пребивалиште на територији општине Шид,
- свакодневно путују на међуградској релацији до установе високог образовања
- нису корисници услуге смештаја у студентским центрима
- школују се на терет буџета
- први пут уписују годину студија
- нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација
- Право на регресирање трошкова превоза немају апсолвенти и студенти трећег степена (докторске академске студије).

III

Уз захтев за финансирање трошкова превоза подноси се следећа документација:
1-лична изјава (образац изјаве се добија у служби уз захтев):
а.да свакодневно путује на релацији од места становања до високошколске установе
б.да није корисник услуга смештаја у студентским центрима
ц.није корисник студентске стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.
2-фотокопија месечне карте или потврда превозника да студент свакодневно путује са износом цене месечне карте,
3-фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте
4-потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено:
а.да студент први пут уписује годину студија
б.да се студент школује на терет буџета
5-фотокопију студентске књижице односно индекса (да се виде лични подаци и оверен семестар)
6-фотокопија текућег рачуна.

IV

Конкурс је истакнут и објављен на огласној табли општине Шид и на сајту општине Шид на дан 20.12.2018. године и отворен је до 15.01.2019. године.

V

Захтеви са пратећом документацијом се подносе у Општинској управи Општине Шид Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.

VI

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

 

Број: 612-5/IV-02-2018
Дана, 20.12.2018. године
ШИД

НАЧЕЛНИЦА
Бојана Мравик дипл.правник

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему