Општина Шид

КОНКУРС

На основу тачке 6. Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2018. годину („Сл. лист општине Шид“, бр. 14/2017), Комисија за заштиту и унапређење животне средине, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 Средства по овом конкурсу ће се додељивати за програме и пројекте удружењима грађана која се баве заштитом и унапређењем животне средине.

На конкурс пријаве могу поднети удружења и Савези удружења чије је седиште на територији општине Шид.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Удружења треба да испуњавају следеће посебне услове да би се њихове пријаве разматрале:

да постоје најмање 1 (једну) годину, о чему као доказ прилажу фотокопију решења Агенције за привредне регистре;
да имају искуство у реализацији програма за који подносе захтев.

Предложени програми и пројекти треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњавају следеће критеријуме:

да су од значаја за заштиту и унапређење животне средине;
да су од интереса за oпштину Шид;
да су у складу са законом, општим актима удружења и асоцијације чији је удружење члан;
да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
да предвиђају ангажовање одређеног броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма;
да се реализују до 31.12.2018. године.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

Пријаве на конкурс се подносе Комисији закључно са 24.12.2018. године до 15,00 часова, на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Пријаве се подносе непосредно на писарницу Општинске управе општине Шид или поштом (препорученом пошиљком) на адресу:

Општинска управа општине Шид,
са назнаком „Комисији за заштиту и унапређење животне средине“
ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид.

Уз пријаву на конкурс подносе се:

1. образац пријаве за учешће на конкурсу;
2. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
3. фотокопија ОП обрасца (овлашћених лица);
4. фотокопија ПИБ-а;
5. фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор;
6. фотокопија Статута;
7. програм рада за текућу годину;
8. списак чланова удружења,
9. друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу
средстава (нпр. извештај о раду, и сл.).

Комисија може по потреби захтевати од подносиоца да достави и додатну документацију.
Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за општу управу Општинске управе општине Шид или са званичне интернет странице општине Шид, на адреси: www.sid.rs
Пријаве које се не доставе на прописаним обрасцима, неће се разматрати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису достављене у складу са конкурсом, неће се разматрати.
Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

На основу коначне Одлуке о додели средстава закључује се уговор са корисником средстава.
Корисници средстава се обавезују да поднесу извештај о утрошку истих, а у складу са одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2018. години.

 

 

У Шиду,
Дана: 20.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мита Аврамов

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему