Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК

На основу члана 46.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласникРС“ број: 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016 -др.закон и 47/2018), члана 16. став 1. тачка 15. и члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 1/2019), а у вези члана 38. Закона о удружењима („Сл.гласник РС“ број: 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Општинско веће општине Шид на седници одржаној дана 18.01.2019. године , донело је

 

ПРАВИЛНИК
О СРЕДСТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1.

Oвим правилником ближе се уређују услови, критеријум, обим и начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују удружења, а која су од јавног интереса.

Члан 2.

Под удружењем у смислу овог правилника, подразумева се добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.
Овај правилник не примењује се на финансирање, односно суфинансирање програма које је уређено посебним законом и прописима донетим на основу тог закона (политичке странке, синдикати, удружења организована ради обављања одређених делатности у циљу стицања добити, спортске организације и удружења, цркве и верске заједнице и сл.)

Члан 3.

Општина Шид у чијем буџету су обезбеђена средства подстиче програме које реализују удружења регистрована са седиштем на територији општине Шид, а који су од јавног интереса у складу са одредбама овог правилника.
Програм из става 1. овог члана нарочито садржи: област у којој се програм реализује, територију на којој би се програм реализовао, време и дужину трајања програма, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма и укупан број лица који је потребан за извођење програма.
Програм чија реализација траје најдуже годину дана у формалном смислу може бити означен и називом пројекат.

Члан 4.

Годишњи план расписивања јавних конкурса општина Шид објављује најкасније до 31. јануара на званичној интернет страници и доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија).
Годишњи план јавних конкурса садржи податке о даваоцу средстава, области, називу и планираном периоду расписивања јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) и друге релевантне податке у зависности од врсте конкурса.
Канцеларија израђује и на својој интернет страници објављује календар конкурса.

Члан 5.

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета општине Шид врши се применом следећих критеријума:
1. референце програма:
   област у којој се реализује програм - укупно 10 бодова,
   дужина трајања програма - укупно10 бодова,
   број корисника програма – укупно 10 бодова,
   могућност развијања програма и његова одрживост – укупно 10 бодова,
2. циљеви који се постижу:
   обим задовољавања јавног интереса – укупно 30 бодова,
   степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи – укупно 10 бодова,
   да ли је од интереса за општину Шид или од ширег регионалног значаја – укупно 10 бодова,
3. суфинансирање програма из других извора:
   сопствених прихода, буџета РС, АП, фондова Европске уније, поклона , донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма – укупно 10 бодова,
   законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћења средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.
   Уколико раније уговорне обавезе нису испуњене, програм се неће финансирати.

Члан 6.

Додела средстава за подстицање програма врши се на основу јавног конкурса који расписује општина Шид преко Комисије за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид и оглашава на званичној интернет страници општине Шид, порталу е-Управа и огласној табли општине Шид.
Конкурс обавезно садржи:
једну или неколико сродних области од јавног интереса,
ко може бити учесник конкурса,
рок за подношење пријава,
обим средстава која се додељују,
преглед конкурсне документације коју је потребно доставити, уз попуњен образац предлога програма,
трајање програма,
ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши вредновање пријављених програма
да имају искуства у реализацији програма за који подносе захтев.
Приликом вредновања програма надлежни орган ће узети у обзир да ли је са удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.

Члан 7.

Удружења-учесници конкурса подносе пријаву Комисији за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид (у даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Шид.
Пријава се подноси непосредно предајом писарници Општинске управе општине Шид, (канц.бр.9) или путем поште (препорученом пошиљком) на адресу: „Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид“, Карађорђева 2, 22240 Шид.
Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријава на јавни конкурс подноси се на обрасцу пријаве чију садржину утврђује Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид.
Уз пријаву, прилаже се следећа документација:
фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији удружења;
фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање);
фотокопија ПИБ-а;
фотокопија депо картона броја рачуна отвореног код Управе за трезор;
извод из Статута на основу којег се утврђују статутарни циљеви;
програм рада за текућу годину;
списак чланова удружења;
друга документација (по процени подносиоца захтева), која је од значаја за доделу средстава (нпр. извештај о раду и сл.).

Члан 8.

Комисија за доделу средстава за програме удружења на територији општине Шид је истовремено и конкурсна комисија.
Општина Шид својим актом ближе уређује састав, број чланова, као и друга питања од значајан за рад комисије.
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса).
Именовано лице не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него што потпише Изјаву из став 2. овог члана.
У случају сазнања да се налази у сукобу интерса, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса надлежни орган одлучује у сваком случају појединачно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену.
Сукоб интереса постоји ако члан комисије или чланови његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ), запослени или члан органа удружења које учествује на конкурсу или ког другог удружења повезаног на било који начин са тим удружењем, или у односу на та удружења има било који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса.
Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

Члан 9.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.
Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Општине Шид.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.
На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће општине Шид доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма Општинско веће општине Шид доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Одлука о избору програма објављује се на званичној интернет страници општине Шид.

Члан 10.

У комисију могу бити именована и лица-представници стручне јавности.
Општина Шид може ангажовати и стручњаке за поједине области ради припреме анализе успешности, квалитету и остваривања циљева програма који се реализују.

Члан 11.

Средства која се, у складу са овим правилником, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између општине Шид и удружења.
Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорност уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета програма и повраћај неутрошених средстава.
Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора општини Шид достави изјаву да средстава за реализацију програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о непостојању сукоба интереса.

Члан 12.

Одељење за општу управу и Одељење за финансије Општинске управе општине Шид прате реализацију програма за који су одобрена средства у складу са овим правилником.
Праћење реализације програма обухвата:
обавезу удружења да обавештава надлежна одељења о реализацији програма, у роковима одређеним уговором,
прегледање извештаја од стране надлежних одељења Општинске управе општине Шид,
мониторинг посете представника даваоца средстава,
обавезу удружења да омогући представницима даваоца средстава да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма,
прикупљање информација од корисника програма,
друге активности предвиђење уговором.

Члан 13.

Удружење израђује периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје.
Периодични и завршни наративни извештај из става 1. овог члана садржи: детаљан опис активности и резултата реализације програма у односу на планиране активности дефинисане уговором, како би се могла извршити процена успешности од стране надлежног органа и образложење за свако одступање од програма и преглед корективних мера чије се предузимање планира од стране корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из става 1. овог члана садржи: приказ буџета, који је саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током извештајног периода, као и целокупну документацију која оправдава настале трошкове.

Члан 14.

Удружење доставља периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним закљученим уговором.
Одељење за општу управу Општинске управе општине Шид прегледа и разматра наративне извештаје из става 1. овог члана, а Одељење за финансије Општинске управе општине Шид финансијске извештаје.
Прегледом финансијских извештаја Одељење за финансије Општинске управе општине Шид утврђује да ли су буџетска средства наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак истих и о утврђеном обавештава Комисију.
Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене документације неће бити признати, о чему се носилац програма обавештава писаним путем.
Прегледом наративног извештаја, Одељење за општу управу Општинске управе општине Шид остварује увид и врши процену квалитета и успешности програма у смислу реализације постављених циљева и о утврђеном обавештава Комисију..
О извршеној процени Комисија обавештава корисника средстава.
Удружење на захтев Комисије доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у извештају у року од осам дана од пријема захтева Комисије за доставу допуне документације.

Члан 15.

Удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем.
Сваки сукоб интереса Комисија посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, Комисија ће затражити од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.
Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.

Члан 16.

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од Комисије ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма.
Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе.
Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писмене сагласности или потписивања анекса уговора са даваоцем средстава.

Члан 17.

Општина Шид обавештава корисника средстава да ће се покренути поступак за раскид уговора и повраћај средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности такве природе да онемогућавају општину Шид да утврди да су додељена средства наменски коришћена, односно ако утврди ненаменски утрошак средстава.

Члан 18.

Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава Општина је дужна да раскине уговор, захтева повраћај пренетих средстава, односно активира инструменте обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Члан 19.

Општина Шид израђује извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава у претходној календарској години.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници општине Шид.
Подаци и акти који се објављују на званичној интернет страници и порталу е-Управа , морају се објавити и на огласној табли општине Шид.

Члан 20.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

 

Број:401-1/III-19
Дана:18.01.2019.године
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ПРАВИЛНИК