Општина Шид

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа су на седници одржаној 16. августа 2019. године утврдили следеће Предлоге Одлука и то: Одлуке о преносу права управљања водоводом у насељеним местима Бикић До и Привина Глава на Јавно комунално предузеће „Водовод“ Шид, Одлуке o изменама Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, Одлуке о отуђењу кат.парцеле 3247 К.О.Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о прибављању непокретности у К.О. Љуба у јавну својину општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Вашица из јавне својине општине Шид, Одлуке o отуђењу непокретности у К.О. Привина Глава из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Шид из јавне својине општине Шид, Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Бачинци из јавне својине општине Шид,

97. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Одлуке о отуђењу непокретности у К.О. Кукујевци из јавне својине општине Шид непосредном погодбом, Одлуку о отуђењу непокретности у К.О. Ердевик из јавне својине општине Шид, Одлуке о размени непокретности у К.О. Шид; Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци, ученицима и студентима са територије општине Шид. Утврђен је Предлог решења о усвајању Кварталног извештаја јавних предузећа, као и предлог решења о измени решења о именовању чланова школског одбора ОШ“Јован Јовановић Змај“ и Тш“Никола Тела“ Шид. Општинско веће разматрало је Правилник о звањима, занимањима , платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Шид, и донело Одлуку о допуни Одлуке о расподели средства из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид за 2019.годину-средства опредељена књижевним клубовима и др., Одлуку о додели додатних осталих нераспоређених средстава из буџета општине Шид за финансирање организација из области спорта за 2019. годину, Закључак о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба интереса грађана у општини Шид из области спорта за 2020. годину, Одлуку о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем непосредне погодбе, Измену и допуну Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2019. годину, Одлуку о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Шид. Општинско веће разматрало је и друга питања из делокруга своје надлежности.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему