Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Сот Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

На основу, члана 11. Правилника о раду Комисије, број: 023-28/I-19-3, од 16. августа 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица, именована од стране председника општине Шид, Решењем бр. 023-28/I-19 од 12. августа 2019. године ( у даљем тексту: Комисија) расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦA, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности, и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (у даљем тексту: Помоћ).

КОРИСНИЦИ

Помоћ може бити додељена породицама избеглица, којe имају боравиште/пребивалиште на територији општине Шид (у даљем тексту: Општина Шид), а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској , услужној или другој области и којe испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу помоћи за економско оснаживање утврђени су Правилником о раду Комисије.

Подносилацпријаве на јавни позивза доделу Помоћи (удаљем тексту:Подносилацпријаве) ичланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следећеуслове:

 1. да имају избеглички статус и то:

- да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије;

- да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије: (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да имајуборавиште/пребивалиште на територијиОпштине Шид у моменту објављивања јавног позива;
 2. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 3. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 4. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили;
 5. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 6. да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 7. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

- За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;

- За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

-За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисниккао подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота породичног домаћинства Корисника --------------------------10 бодова;

2) Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање -----------------------------10 бодова;

3) Да има претходно искуство у обављању активности -----------------------10 бодова;

4) Да поседује знање и вештине за обављање активности --------------------10 бодова;

5) Да има регистровану делатност -------------------------------------------------20 бодова;

6) Да покреће активност - Помоћ користи први пут ----------------------------20 бодова;

- Да је корисник Помоћи - други пут------------------10 бодова;

- Да је корисник Помоћи - трећи пут -------------------5 бодова;

7) Једнородитељско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или студентом до 26 година -------------------------------10 бодова;

8) Жена носилац домаћинства -------------------------------------------------------10 бодова.

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће иматиподносилац пријаве који:

 1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;
 2. је члан породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине Шид по члану домаћинства);
 3. 3. има болесног члана/чланове домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;
 4. је жртва сексуалног/породичног насиља;
 5. је члан породице погинулих, несталих и киднапованих лица;
 6. до сада није био корисник Помићи у економском оснаживању кроз доходовне активности.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/ Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса,

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

 1. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 2. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство - за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 3. Изјаву оверену код надлежног органа овере да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности у текућој години;
 4. Доказ о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;

- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;

- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остваруј е примања по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 - 26 година - доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 1. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 2. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;
 3. Доказ да има регистровану делатност;
 4. Доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће)

Потребна документација се доставља у фотокопији, а Комисија задржава право да за потребе рада затражи оригинале на увид.

Пријаве које су неблаговремене и поднете од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

Поред горе наведених доказа, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пријава са потребном документацијом се подноси у затвореној коверти преко писарнице Oпштинске управе општине Шид.

Образац пријаве се преузима у Повереништву за избеглице општине Шид, Цара Лазара бр. 7, I спрат.

Пријава са потребном документацијом подноси се лично или поштом на адресу:

Писарница општинске управе Шид,

Карађорђева бр. 2,

22240 Шид,

са назнаком:

''Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности број: 023-28/I-19-4 од 16.08. 2019. год,''.

Рок за подношење пријава, са потребном документацијом, је од понедељка, 19. августа 2019. године, до четвртка 12. септембра 2019. године до 15,оо часова.

Дел. број: 023-28/I-19-4

_____________

У Шиду , 16. августа 2019. године

Председник комисије

Ђорђе Томић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Сот Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ