Општина Шид

РЕШЕЊЕ

На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др закон, 101/16- др закон и 47/18 ), члана 18. став 3. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број 25/13), члана 2. Правилника о условима за именовање енергетског менаџера у органима јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 31/16) и члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општине Шид», број 1/19) а у вези члана 2. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 26/19) председник Општине Шид, је дана 13.09.2019. године, донео следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИМЕНОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА ОПШТИНЕ ШИД

I

Оснива се Служба за енергетску ефикасност и енергетски менаџмент општине Шид.

Служба ће организационо припадати Општинској управи општине Шид и обављати послове предвиђене Закона о ефикасном коришћењу енергије.

II

Именује се Гордана Митић, дипломирани архитекта, из Шида, Бранка Радичевића 1а, запослена у Општинској управи општине Шид, за енергетског менаџера општине Шид, лиценца Министарства рударства и енергетике Републике Србије број:ЕМО 0106 19.

III

Задатак енергетског менаџера општине Шид је да:

  • прикупља и анализира податке о начину коришћења енергије обвезника система;
  • припрема програме и планове енергетске ефикасности из члана 6. став 1. тачка 4. и 5. Закона о ефикасном коришћењу енергије;
  • предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије и учествује у њиховој реализацији;
  • стара се о припреми годишњег извештаја о остваривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности;
  • доставља надлежном Министарству годишњи извештај о остваривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности;
  • прикупља податке од значаја за успостављање система енергетског менаџмента у секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије од субјеката за које је локална самоуправа дужна да извештава по Закону и листе предузећа чији је оснивач локална самоуправа, а који су обвезници система енергетског менаџмента;
  • предузима и друге активности и мере прописане Законом.

 

IV

Ово Решење доставити именованој, Министарству рударства и енергетике и објавити на званичној интернет страници општине Шид.

 

V

Решење ступа на снагу даном доношења.

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему