Општина Шид

Ј А В Н И П О З И В

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Сл. лист општине Шид“ број :1/19), члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези члана 8. став 2. Одлуке о општинским наградама и признањима, поступку и условима доделе, /“Сл.лист општина Срема „ број :30/08) Општинско веће општине Шид објављује

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ

ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ПОВОДОМ 6. ДЕЦЕМБРА, ДАНА ОПШТИНЕ ШИД

  1. Децембарска награда је највеће општинско признање, а додељује се у знак признања заслужним организацијама и појединцима поводом 6. децембра, а за достигнућа у областима: производње, науке, уметности, друге друштвене делатности и за посебан допринос афирмацији општине и насељених места.

2.Право предлагања за доделу награде и признања имају сва правна и физичка лица са подручја Општине Шид.

  1. Предлог за доделу награде и признања подноси се у писаној форми и мора бити образложен и документован.

4.Јавни позив за учешће у поступку предлагaња са обавештењем о условима за додељивање награде и признања биће објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, огласним таблама по насељеним местима као и у „Сремским новинама.“

5.Организације и појединци могу поново добити Децембарску награду по истеку периода од 10 година.

6.Предлози за доделу награде и признања достављају се Општинском већу општине Шид, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања овог позива.

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему