Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Саветник за заштиту права пацијената Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Саветник за заштиту права пацијената

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), члана. и члана 60. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид ( “ Службени лист општине Шид“ 1/19), члана 138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) у вези члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта („Сл. лист општине Шид“ бр.2/17) на предлог Комисије за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта од 27.12.2019. године, Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 31.12.2019. године , донело је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

Члан 1

Овим Решењем одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме из области спорта од значаја за општину Шид за 2020. годину.

Укупан износ максимално расположивих средстава за финансирање годишњих програма из области спорта, у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину износи : 22.300.000,00 динара.

Средства за финансирање и суфинансирање програма обезбеђена су у буџету Општине Шид, у оквиру раздела V Општинска управа, у оквиру 1301-Програма 14: развој спорта и омладине;1301-0001-програмска активност:“Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима“, функционалнa класификација 810“услуге рекреације и спорта“, економска класификација 481-“Дотације невладиним организацијама“,, позиција 157.

Члан 2.

Средства из члана 1. став 2. додељују се:

 

Редни бр.

Назив клуба/Удружење

Износ

1.

Фудбалски клуб „РАДНИЧКИ“ Шид

4.400.000,00

2.

Општински фудбалски савез

1.200.000,00

3.

Фудбалски клуб „ХАЈДУК“ Вишњићево

900.000,00

4.

Фудбалски клуб „ГРАНИЧАР“ Адашевци

500.000,00

5.

Фудбалски клуб „СРЕМАЦ“ Беркасово

500.000,00

6.

Омладински фудбалски клуб „БИКИЋ“

500.000,00

7.

Фудбалски клуб „ЈЕДНОТА“ Шид

700.000,00

8.

Фудбалски клуб „ОБИЛИЋ“ Кукујевци

500.000,00

9.

Спортско удружење „ЕРДЕВИК 2017“

120.000,00

10.

Фудбалски клуб „ГРАНИЧАР“ Јамена

150.000,00

11.

Фудбалски клуб „БОРАЦ“ Илинци

120.000,00

12

Фудбалски клуб „НАПРЕДАК“ Вашица

120.000,00

13.

Фудбалски клуб „СИНЂЕЛИЋ“ Гибарац

120.000,00

14.

Фудбалски клуб „ЈЕДИНСТВО“ Љуба

120.000,00

15.

Омладински фудбалски клуб „БИНГУЛА“

120.000,00

16.

Фудбалски клуб „ЈЕДИНСТВО“ Моровић

120.000,00

17.

Фудбалски клуб „ОМЛАДИНАЦ“ Батровци

120.000,00

18.

Омладински фудбалски клуб „БАЧИНЦИ“

120.000,00

19.

Фудбалски клуб „СЛОГА“ Ердевик

900.000,00

20.

Рукометни клуб „РАДНИЧКИ 1958“

1.300.000,00

21.

Женски рукометни клуб „РАДНИЧКИ“

250.000,00

22.

Женски одбојкашки клуб „МАКС“

250.000,00

23.

Одбојкашки клуб „ВЕСТ“

500.000,00

24.

Одбојкашки клуб „ТРИЈУМФ“

250.000,00

25.

Бициклистички клуб „ШИД“

310.000,00

26.

Бициклистички клуб „ЈЕДНОТА“

330.000,00

27.

Спортски савез општине Шид

4.400.000,00

28.

Кошаркашки клуб „ПАРТИЗАН“

400.000,00

29.

Стонотениски клуб „ПАРТИЗАН“

300.000,00

30.

Тениски клуб „СПИН“

180.000,00

31.

Спортска организација „АСО-ЛЕР АУТОМОТИВЕ СПОРТ

150.000,00

32.

Карате клуб „ШОГУН“

100.000,00

33.

Карате клуб „ШИД“

100.000,00

34.

Кајак кану клуб „ФИЛИП ВИШЊИЋ“

750.000,00

35.

Боћарски клуб „ФРУШКА ГОРА“

180.000,00

36.

Шаховски клуб “РАДНИЧКИ„

100.000,00

37.

Спортска организација „СУНЦЕ“

170.000,00

38.

Коњички клуб „ГРАНИЧАР“

60.000,00

39.

Планинарско сму друштво „ЖЕЛЕЗНИЧАР“

50.000,00

40.

Спортско удружење „СПОРТ ЗА СВЕ“

170.000,00

41.

Боксерски клуб „ТЕРЕТАНА ПИКАСО“

300.000,00

42.

Пливачки клуб „ПОСЕЈДОН“

280.000,00

43.

ЖТМ „КУКУЈЕВЦИ“

30.000,00

44.

Риболовачко удружење „СМУЂ“ Гибарац

60.000,00

 

УКУПНО

22.300.000,00

Члан 3.

Са подносиоцима одобрених програма Председник општине закључује уговор о реализовању програма.

 

Члан 4.

Носиоци одобрених програма обавезни су да Општинском већу, на његов захтев, као и у року који је предвиђен Правилником и уговором о реализовању програма , а најмање једном годишње доставе Извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине Шид.

 

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „ Службеном листу општине Шид“, а биће објављено на огласној табли Општинске управе општине Шид и на сајту општине Шид.

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Решење Општинског већа је коначно и против њега се може водити управни спор.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

 

Број: 66-11/III-19

Дана: 31.12. 2019. године

Шид

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Зоран Семеновић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Саветник за заштиту права пацијената Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2020. ГОДИНУ