Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове

Одељење за скупштинске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНО-СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ


Одељењем за скупштинске и правно стручне послове руководи секретар Скупштине општине Љубица Тодоровић Славнић, дипломирани правник, која организује послове овог организационог дела, који обавља стручне послове за потребе свих напред наведених органа општине Шид и њихових радних тела и то:
- израђује нацрте општих и појединачних аката, из надлежности Скупштине, који су у делокругу овог Одељења и предузима све радње за објављивање усвојених аката;
- припрема све друге материјале за седнице Скупштине (позиви, извештаји и друго);
- пружа стручну помоћ одборницима, ради вршења њихове функције;
- води записнике о раду Скупштине и њених радних тела и израђује изводе из истих;
- припрема одговоре на одборничка питања;
- врши административно-техничке послове, за потребе oдбора и других радних тела Скупштине, прима захтеве за разматрање и решавање питања из њихове надлежности и прикупља потребне податке и чињенице, од значаја за њихово разматрање и решавање од стране истих;
- припрема позиве за седнице одбора и других сталних и повремених радних тела Скупштине и израђује нацрте свих њихових аката (решења, закључци, ставови);
- информише јавност о раду Скупштине, њених одбора и других сталних и повремених радних тела;
- води регистар важећих прописа, као и одлука, других општих и појединачних аката донетих од стране Скупштине, њених радних тела, Општинског већа и Председника:
- пружа стручну помоћ јавним предузећима, установама и месним заједницама и другим облицима месне самоуправе у изради њихових статусних општих аката (Статут и друго).

- израђује нацрте одлука и других аката (решења, закључци, препоруке, упутства) из надлежности Председника, Општинског већа као и извештаје о раду наведеног органа, који се подноси Скупштини, као и нацрте начелника, који се односе на послове овог Одељења;
- припрема све друге материјале, за седнице Општинског већа, потребне за несметан рад овог органа ( позиви друго), саставља и израђује записнике о раду Општинског већа и његових радних тела и изводе из истих;
- пружа стручну помоћ Председнику и члановима Општинског већа, ради вршења њихове функције;
- врши административно-техничке послове за потребе сталних и повремених радних тела Општинског већа и прикупља потребне податке и чињенице, од значаја за њихово разматрање и давање предлога од стране радних тела, о питањима из надлежности Општинског већа;
- припрема позиве за седнице сталних и повремених радних тела Општинског већа и израђује нацрте њихових аката;
- информише јавност о раду Општинског већа и његових радних тела;
- води поступак у вези с представкама, жалбама и предлозима, примљеним непосредно или достављеним од стране надлежног радног тела Народне Скупштине Републике Србије и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
- предузима мере за прикупљање потребних података и чињеница од државних органа, предузећа и установа, ради решавања примљених представки и жалби, као и поступања по поднетим предлозима од стране надлежног радног тела Скупштине;
- сарађује са републичким и покрајинским органима и радним телима, ради прикупљања неопходних чињеница, од значаја за поступке, које води;
- прати законитост свих аката донетих од стране Скупштине, Председника, Општинског већа и начелника, који се односе на послове истог Одељења, као и њихових радних тела и упозорава на њихову незаконитост;
- врши стручне и административно–техничке послове за потребе Председника и Заменика председника Скупштине, Председника и Заменика председника , Општинског већа и начелника;
- врши и друге послове према налогу руководиоца Одељења, начелника и Председника.

Телефон 022 / 712 - 062

 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове