Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-141/II-13

Датум: 30. септембар 2013.

Ш   и   д

            На основу члана 31. став 3., члана 32. а у вези 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број: 119/12), члана 32. ста в1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 20/08, 19/10 исправка,  5/12 и 3/13, „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13 и 4/13) Скупштина општине Шид на седници одржаној   30. септембра 2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД

I

 

ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛАН ЈАНДРИЋ, машински техничар, из Шида, ул. Јелице Станивуковић  бр. 20/15, на функцију директора Јавног предузећа «Завод за урбанизам» Шид, на период од четири године.

II

Именовано лице је дужно да ступи на рад у року од 8 дана, од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

Решење о именовању директора  је коначно.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  и у „Службеном листу општине Шид“.

Решење са образложењем објавиће се и на интернет страници општине Шид.

IV

            Даном ступања на рад именованог лица из тачке 1. овог решења, престаје да важи Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 4/13).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима.

На основу Закона о локалној самоуправи Скупштина општине Шид је надлежна за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 14. јуна 2013. године, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид, члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 4/13), донела је  Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид. Скупштина општине Шид је расписала  Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид и исти објавила у „Службеном гласнику РС“ број: 56/13, од 28 јуна 2013. године, и од када почињу тећи рок за подношење пријава на Конкурс, а Оглас је објављен и у листу „Политика“ од 30. јуна 2013. године и на интернет страници општине Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 27. јуна 2013. године, донела је Одлуку о образовању и именовању чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-117/II-13, у складу са чланом 26. и 27. Закона о јавним предузећима.

Након истека рока од 15 дана за подношење пријава на објављен Конкурс, Комисија је на седници одржаној 23. јула 2013. године, утврдила да се  за именовање директора у Јавном предузећу „Завод за урбанизам“ Шид пријавило два кандидата и то: Бранислав Ковачевић из Шида и Милан Јандрић из Шида. Такође је констатовано да су пријаве именованих канидидата благовремене, као и да су приложени сви потребни докази о испуњености услова за именовање.

Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, на седници одржаној 26. јула 2013. године, донела је Правилник о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-132/II-13, којим су за именовање директора јавних предузећа утврђени следећи критеријуми:

-          досадашњи рад у истом или другом Јавном предузећу,

-          искуство на досадашњим руководећим радним местима и

-          степен школске спреме кандидата који су конкурисали.

Правилником је такође утврђено да Комисија врши процену стручности кандидата и да се усмена провера стручности кандидата врши разговором Комисије са кандидатом. За усмену проверу стручности Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима постављају се иста питања. Наведени критеријуми као и усмена провера стручности кандидата вреднују се давањем одређеног броја бодова

Комисија је спровела изборни поступак у складу са чланом 30. Закона о јавним предузећима, објављеним конкурсом и одредбама Правилника о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид.

На седници Комисије одржаној 28. августа 2013. године, извршена је усмена провера стручности кандидата Бранислава Ковачевића и Милана Јандрића постављањем питања кандидатима.

Комисија је констатовала да пријављени кандидати, Бранислав Ковачевић и Милан Јандрић, у потпуности  испуњавају услове из конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам“  Шид.

На основу приложене документације и усменом провером стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора утврђена је ранг листа кандидатима. Листа за именовање са наведеним кандидатом са бројчано исказаним и утврђеним резултатима достављена је Општинској управи заједно са Записником о изборном поступку.

Општинска управа општине Шид је на основу достављене Листе за именовање и Записника о изборном поступку припремила Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа.

Предлог Решења о именовању директора, заједно са Листом за именовање и Записником о изборном поступку достављен је Скупштини општине Шид на одлучивање.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима одређено је да Скупштина општине Шид одлучује о именовању директора јавних предузећа, доношењем Решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе кандидата.

На основу достављене листе кандидата и Предлога Решења о именовању Скупштина општине Шид је на седници одржаној 30. септембра 2013, године, за директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид именовала Милана Јандрића.

У ставу 3. диспозитива овог Решења Скупштина општине Шид је одлучила у складу са чланом 33. Закона о јавним предузећима.

УПУТСТВО У ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се може покренути Управни спор у року од 30 дана од пријема Решења

 

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-140/II-13

Датум: 30. септембар 2013.

Ш   и   д

            На основу члана 31. став 3., члана 32. а у вези 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број: 119/12), члана 32. ста в1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 20/08, 19/10 исправка,  5/12 и 3/13, „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13 и 4/13) Скупштина општине Шид на седници одржаној   30. септембар 2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ШИД

I

 

             ИМЕНУЈЕ СЕ ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ, дипломирани економиста, из Шида, ул. Симе Томовића  бр. 4, на функцију директора Јавног комуналног предузећа «Стандард» Шид, на период од четири године.

II

            Именовано лице је дужно да ступи на рад у року од 8 дана, од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

Решење о именовању директора  је коначно.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“.

Решење са образложењем објавиће се и на интернет страници општине Шид

IV

            Даном ступања на рад именованог лица из тачке 1. овог решења, престаје да важи Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 31/12).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима.

На основу Закона о локалној самоуправи Скупштина општине Шид је надлежна за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 14. јуна 2013. године, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид, члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 4/13), донела је  Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид. Скупштина општине Шид је расписала  Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Шид и исти објавила у „Службеном гласнику РС“ број: 56/13, од 28 јуна 2013. године, и од тада почињ тећи рок за подношење пријава на Конкурс, а Огас је објављен и у листу „Политика“ од 30. јуна 2013. године и на интернет страници општине Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 27. јуна 2013. године, донела је Одлуку о образовању и именовању чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-117/II-13, у складу са чланом 26. и 27. Закона о јавним предузећима.

Након истека рока од 15 дана за подношење пријава на објављен Конкурс, Комисија је на седници одржаној 23. јула 2013. године, утврдила да се  за именовање директора у Јавном комуналном предузећу „Стандард“ Шид пријавио само један кандидат и то Предраг Вуковић из Шида. Такође је констатовано да је пријава именованог канидидата благовремена, као и да су приложени сви потребни докази о испуњености услова за именовање.

Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, на седници одржаној 26. јула 2013. године, донела је Правилник о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-132/II-13, којим су за именовање директора јавних предузећа утврђени следећи критеријуми:

-          досадашњи рад у истом или другом Јавном предузећу,

-          искуство на досадашњим руководећим радним местима и

-          степен школске спреме кандидата који су конкурисали.

Правилником је такође утврђено да Комисија врши процену стручности кандидата и да се усмена провера стручности кандидата врши разговором Комисије са кандидатом. За усмену проверу стручности Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима постављају се иста питања. Наведени критеријуми као и усмена провера стручности кандидата вреднују се давањем одређеног броја бодова

Комисија је спровела изборни поступак у складу са чланом 30. Закона о јавним предузећима, објављеним конкурсом и одредбама Правилника о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид.

На седници Комисије одржаној 28. августа 2013. године, извршена је усмена провера стручности кандидата Предрага Вуковића постављањем питања кандидату.

Комисија је констатовала да пријављени кандидат, Предраг Вуковић, у потпуности  испуњава услове из конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“  Шид.

На основу приложене документације и усменом провером стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора утврђена је ранг листа кандидата. Листа за именовање са наведеним кандидатом са бројчано исказаним и утврђеним резултатима достављена је Општинској управи заједно са Записником о изборном поступку.

Општинска управа општине Шид је на основу достављене Листе за именовање и Записника о изборном поступку припремила Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа.

Предлог Решења о именовању директора, заједно са Листом за именовање и Записником о изборном поступку достављен је Скупштини општине Шид на одлучивање.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима одређено је да Скупштина општине Шид одлучује о именовању директора јавних предузећа, доношењем Решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе кандидата.

На основу достављене листе кандидата и Предлога Решења о именовању Скупштина општине Шид је на седници одржаној 30. септембар 2013, године, за директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Шид именовала Предрага Вуковића.

У ставу 3. диспозитива овог Решења Скупштина општине Шид је одлучила у складу са чланом 33. Закона о јавним предузећима.

УПУТСТВО У ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се може покренути Управни спор у року од 30 дана од пријема Решења

 

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

            

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-138/II-13

 Датум: 30. септембар 2013.

Ш   и   д

            На основу члана 31. став 3., члана 32. а у вези 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број: 119/12), члана 32. ста в1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 20/08, 19/10 исправка,  5/12 и 4/13, „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13) Скупштина општине Шид на седници одржаној    30. септембра 2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ ШИД

I

 

             ИМЕНУЈЕ СЕ ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ, дипломирани инжењер агроекономије, из Шида, ул. Саве Шумановића  бр. 54, на функцију директора Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине  Шид, на период од четири године.

II

            Именовано лице је дужно да ступи на рад у року од 8 дана, од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

Решење о именовању директора  је коначно.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се и  у „Службеном листу општине Шид“.

Решење са образложењем објавиће се и на интернет страници општине Шид

IV

            Даном ступања на рад именованог лица из тачке 1. овог решења, престаје да важи Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине  Шид („Сл. лист оптшине Срема“ број: 31/12).

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима.

На основу Закона о локалној самоуправи Скупштина општине Шид је надлежна за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 14. јуна 2013. године, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид, члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 4/13), донела је  Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид. Скупштина општине Шид је расписала  Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид и исти објавила у „Службеном гласнику РС“ број: 56/13, од 28 јуна 2013. године, од када почиње тећи рок за подношење пријава на Конкурс, а Оглас је објављен и у листу „Политика“ од 30. јуна 2013. године и на интернет страници општине Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 27. јуна 2013. године, донела је Одлуку о образовању и именовању чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-117/II-13, у складу са чланом 26. и 27. Закона о јавним предузећима.

Након истека рока од 15 дана за подношење пријава на објављен Конкурс, Комисија је на седници одржаној 23. јула 2013. године, утврдила да се  за именовање директора у Јавном предузећу за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид пријавио само један кандидат и то Зоран  Семеновић из Шида. Такође је констатовано да је пријава именованог кандидата благовремена, као и да су приложени сви потребни докази о испуњености услова за именовање.

Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, на седници одржаној 26. јула 2013. године, донела је Правилник о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-132/II-13, којим су за именовање директора јавних предузећа утврђени следећи критеријуми:

-          досадашњи рад у истом или другом Јавном предузећу,

-          искуство на досадашњим руководећим радним местима и

-          степен школске спреме кандидата који су конкурисали.

Правилником је такође утврђено да Комисија врши процену стручности кандидата и да се усмена провера стручности кандидата врши разговором Комисије са кандидатом. За усмену проверу стручности Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима постављају се иста питања. Наведени критеријуми као и усмена провера стручности кандидата вреднују се давањем одређеног броја бодова

Комисија је спровела изборни поступак у складу са чланом 30. Закона о јавним предузећима, објављеним Конкурсом и одредбама Правилника о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид.

На седници Комисије одржаној 28. августа 2013. године, извршена је усмена провера стручности кандидата Зорана Семеновића постављањем питања кандидату.

Комисија је констатовала да пријављени кандидат, Зоран  Семеновић, у потпуности  испуњава услове из конкурса за именовање директора Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине  Шид.

На основу приложене документације и усменом провером стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора утврђена је ранг листа кандидата. Листа за именовање са наведеним кандидатом са бројчано исказаним и утврђеним резултатима достављена је Општинској управи заједно са Записником о изборном поступку.

Општинска управа општине Шид је на основу достављене Листе за именовање и Записника о изборном поступку припремила Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа.

Предлог Решења о именовању директора, заједно са Листом за именовање и Записником о изборном поступку достављен је Скупштини општине Шид на одлучивање.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима одређено је да Скупштина општине Шид одлучује о именовању директора јавних предузећа, доношењем Решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе кандидата.

На основу достављене листе кандидата и Предлога Решења о именовању Скупштина општине Шид је на седници одржаној 30. септембра 2013, године, за директора Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште општине Шид именовала је Зорана Семеновића.

У ставу 3. диспозитива овог Решења Скупштина општине Шид је одлучила у складу са чланом 33. Закона о јавним предузећима.

УПУТСТВО У ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се може покренути Управни спор у року од 30 дана од пријема Решења

 

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-142/II-13

Датум: 30. септембра 2013.

Ш   и   д

            На основу члана 31. став 3., члана 32. а у вези 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број: 119/12), члана 32. ста в1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 20/08, 19/10 исправка,  5/12 и 3/13, „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13 и 4/13) Скупштина општине Шид на седници одржаној   30.септембра 2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

„РАДИО ШИД“ ШИД

I

 

ИМЕНУЈЕ СЕ НИКОЛА ВИДИЋ, матурант Гимназије  из Бачинаца, ул. Железничка  бр. 15, на функцију директора Јавног предузећа за радиодифузну-новинску и издавачку делатност «Радио Шид» Шид, на период од четири године.

II

Именовано лице је дужно да ступи на рад у року од 8 дана, од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

Решење о именовању директора  је коначно.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се и у „Службеном листу општине Шид“.

Решење са образложењем објавиће се и на интернет страници општине Шид

IV

            Даном ступања на рад именованог лица из тачке 1. овог решења, престаје да важи Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за радиодифузну-новинску и издавачку делатност «Радио Шид» Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 31/12).

 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима.

На основу Закона о локалној самоуправи Скупштина општине Шид је надлежна за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 14. јуна 2013. године, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид, члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за радиодифузну-новинску и издавачку делатност «Радио Шид» Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 4/13), донела је  Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид. Скупштина општине Шид је расписала  Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за радиодифузну-новинску и издавачку делатност «Радио Шид» Шид и исти објавила у „Службеном гласнику РС“ број: 56/13, од 28 јуна 2013. године, и од тада почиње тећи рок за подношење пријава на Конкурс,  а Оглас је објављен и у листу „Политика“ од 30. јуна 2013. године и на интернет страници општине Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 27. јуна 2013. године, донела је Одлуку о образовању и именовању чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-117/II-13, у складу са чланом 26. и 27. Закона о јавним предузећима.

Након истека рока од 15 дана за подношење пријава на објављен Конкурс, Комисија је на седници одржаној 23. јула 2013. године, утврдила да се  за именовање директора у Јавном предузећу за радиодифузну-новинску и издавачку делатност «Радио Шид» Шид пријавило два кандидата и то Татјана Пејић из Шида и Никола Видић из Бачинаца. Такође је констатовано да су пријаве именованих канидидата благовремене, као и да су приложени сви потребни докази о испуњености услова за именовање.

Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, на седници одржаној 26. јула 2013. године, донела је Правилник о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-132/II-13, којим су за именовање директора јавних предузећа утврђени следећи критеријуми:

-          досадашњи рад у истом или другом Јавном предузећу,

-          искуство на досадашњим руководећим радним местима и

-          степен школске спреме кандидата који су конкурисали.

Правилником је такође утврђено да Комисија врши процену стручности кандидата и да се усмена провера стручности кандидата врши разговором Комисије са кандидатом. За усмену проверу стручности Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима постављају се иста питања. Наведени критеријуми као и усмена провера стручности кандидата вреднују се давањем одређеног броја бодова.

Комисија је спровела изборни поступак у складу са чланом 30. Закона о јавним предузећима, објављеним конкурсом и одредбама Правилника о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид.

На седници Комисије одржаној 28. августа 2013. године, извршена је усмена провера стручности кандидата Татјане Пејић и Николе Видића постављањем питања кандидатима.

Комисија је констатовала да пријављени кандидати, Татјана Пејић и Никола Видић, у потпуности  испуњавају услове из конкурса за именовање директора Јавног предузећа за радиодифузну-новинску и издавачку делатност «Радио Шид» Шид.

На основу приложене документације и усменом провером стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора утврђена је ранг листа кандидата. Листа за именовање са наведеним канидидатима са бројчано исказаним и утврђеним резултатима достављена је Општинској управи заједно са Записником о изборном поступку.

Општинска управа општине Шид је на основу достављене Листе за именовање и Записника о изборном поступку припремила Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа.

Предлог Решења о именовању директора, заједно са Листом за именовање и Записником о изборном поступку достављен је Скупштини општине Шид на одлучивање.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима одређено је да Скупштина општине Шид одлучује о именовању директора јавних предузећа, доношењем Решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са Листе кандидата.

На основу достављене листе кандидата и Предлога Решења о именовању Скупштина општине Шид је на седници одржаној 30. септембра 2013, године, за директора Јавног предузећа за радиодифузну-новинску и издавачку делатност «Радио Шид» Шид Шид именовала Николу Видића.

У ставу 3. диспозитива овог Решења Скупштина општине Шид је одлучила у складу са чланом 33. Закона о јавним предузећима.

УПУТСТВО У ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се може покренути Управни спор у року од 30 дана од пријема Решења

 

ПРЕДСЕДНИК

 Др Бранислав Мауковић

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-143/II-13

Датум: 30. септембра 2013.

Ш   и   д

            На основу члана 31. став 3., члана 32. а у вези 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број: 119/12), члана 32. ста в1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 20/08, 19/10 исправка,  5/12 и 3/13, „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13 и 4/13) Скупштина општине Шид на седници одржаној  30. септембра 2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ШИД

I

 

             ИМЕНУЈЕ СЕ МИОДРАГ МАРКОВИЋ, пољопривредни техничар, из Шида, ул. Цара Лазара  бр. 87, на функцију директора Јавног предузећа «Спортски центар» Шид, на период од четири године.

II

            Именовано лице је дужно да ступи на рад у року од 8 дана, од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

Решење о именовању директора  је коначно.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се и  у „Службеном листу општине Шид“.

Решење са образложењем објавиће се и на интернет страници општине Шид

IV

            Даном ступања на рад именованог лица из тачке 1. овог решења, престаје да важи Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар“ Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 31/12).

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима.

На основу Закона о локалној самоуправи Скупштина општине Шид је надлежна за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 14. јуна 2013. године, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид, члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Спортски центар“ Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 4/13), донела је  Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид. Скупштина општине Шид је расписала  Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар“ Шид и исти објавила у „Службеном гласнику РС“ број: 56/13, од 28 јуна 2013. године, од када почиње тећи рок за подношење пријава на Конкурс, а Оглас је објављен и у листу „Политика“ од 30. јуна 2013. године и на интернет страници општине Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 27. јуна 2013. године, донела је Одлуку о образовању и именовању чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-117/II-13, у складу са чланом 26. и 27. Закона о јавним предузећима.

Након истека рока од 15 дана за подношење пријава на објављен Конкурс, Комисија је на седници одржаној 23. јула 2013. године, утврдила да се  за именовање директора у Јавном предузећу „Спортски центар“ Шид пријавио само један кандидат и то Миодраг Марковић из Шида. Такође је констатовано да је пријава именованог канидидата благовремена, као и да су приложени сви потребни докази о испуњености услова за именовање.

Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, на седници одржаној 26. јула 2013. године, донела је Правилник о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-132/II-13, којим су за именовање директора јавних предузећа утврђени следећи критеријуми:

-          досадашњи рад у истом или другом Јавном предузећу,

-          искуство на досадашњим руководећим радним местима и

-          степен школске спреме кандидата који су конкурисали.

Правилником је такође утврђено да Комисија врши процену стручности кандидата и да се усмена провера стручности кандидата врши разговором Комисије са кандидатом. За усмену проверу стручности Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима постављају се иста питања. Наведени критеријуми као и усмена провера стручности кандидата вреднују се давањем одређеног броја бодов.а

Комисија је спровела изборни поступак у складу са чланом 30. Закона о јавним предузећима, објављеним Конкурсом и одредбама Правилника о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид.

На седници Комисије одржаној 28. августа 2013. године, извршена је усмена провера стручности кандидата Миодрага Марковића постављањем питања кандидату.

Комисија је констатовала да пријављени кандидат, Миодраг Марковић, у потпуности  испуњава услове из конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар“  Шид.

На основу приложене документације и усменом провером стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора утврђена је ранг листа кандидата. Листа за именовање са наведеним кандидатом са бројчано исказаним и утврђеним резултатима достављена је Општинској управи заједно са Записником о изборном поступку.

Општинска управа општине Шид је на основу достављене Листе за именовање и Записника о изборном поступку припремила Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа.

Предлог Решења о именовању директора, заједно са Листом за именовање и Записником о изборном поступку достављен је Скупштини општине Шид на одлучивање.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима одређено је да Скупштина општине Шид одлучује о именовању директора јавних предузећа, доношењем Решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе кандидата.

На основу достављене листе кандидата и Предлога Решења о именовању Скупштина општине Шид је на седници одржаној 30. септембра 2013, године, за директора Јавног предузећа „Спортски центар“ Шид именовала је Миодрага Марковића.

У ставу 3. диспозитива овог Решења Скупштина општине Шид је одлучила у складу са чланом 33. Закона о јавним предузећима.

УПУТСТВО У ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се може покренути Управни спор у року од 30 дана од пријема Решења

 

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-139/II-13

Датум: 30. септембар 2013.

Ш   и   д

            На основу члана 31. став 3., члана 32. а у вези 21. став 2. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број: 119/12), члана 32. ста в1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07) и члана 40. став 1.  тачка 10. Статута општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 20/08, 19/10 исправка,  5/12 и 3/13, „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13 и 4/13) Скупштина општине Шид на седници одржаној   30. септембра 2013. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА

„ВОДОВОД“ ШИД

I

             ИМЕНУЈЕ СЕ АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, дипломирани економиста, из Шида, ул. Цара Душана  бр. 17, на функцију директора Јавног комуналног предузећа «Водовод» Шид, на период од четири године.

II

            Именовано лице је дужно да ступи на рад у року од 8 дана, од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

Решење о именовању директора  је коначно.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“.

Решење са образложењем објавиће се и на интернет страници општине Шид

IV

            Даном ступања на рад именованог лица из тачке 1. овог решења, престаје да важи Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Шид („Сл. лист општине Срема“ број: 31/12).

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи и Закону о јавним предузећима.

На основу Закона о локалној самоуправи Скупштина општине Шид је надлежна за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 14. јуна 2013. године, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид, члана 36. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 4/13), донела је  Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид. Скупштина општине Шид је расписала  Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Шид и исти објавила у „Службеном гласнику РС“ број: 56/13, од 28 јуна 2013. године, од када почиње тећи рок за подношење пријава на Конкурс, а Оглас је објављен и у листу „Политика“ од 30. јуна 2013. године и на интернет страници општине Шид.

Скупштина општине Шид на седници одржаној 27. јуна 2013. године, донела је Одлуку о образовању и именовању чланова Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-117/II-13, у складу са чланом 26. и 27. Закона о јавним предузећима.

Након истека рока од 15 дана за подношење пријава на објављен Конкурс, Комисија је на седници одржаној 23. јула 2013. године, утврдила да се  за именовање директора у Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Шид пријавило два кандидата и то Зоран Марковић из Шида и Александар Јовановић из Шида. Такође је констатовано да су пријаве именованих канидидата благовремене, као и да су приложени сви потребни докази о испуњености услова за именовање.

Комисија за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, на седници одржаној 26. јула 2013. године, донела је Правилник о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид, број: 011-132/II-13, којим су за именовање директора јавних предузећа утврђени следећи критеријуми:

-          досадашњи рад у истом или другом Јавном предузећу,

-          искуство на досадашњим руководећим радним местима и

-          степен школске спреме кандидата који су конкурисали.

Правилником је такође утврђено да Комисија врши процену стручности кандидата и да се усмена провера стручности кандидата врши разговором Комисије са кандидатом. За усмену проверу стручности Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима постављају се иста питања. Наведени критеријуми као и усмена провера стручности кандидата вреднују се давањем одређеног броја бодова Комисија је спровела изборни поступак у складу са чланом 30. Закона о јавним предузећима, објављеним конкурсом и одредбама Правилника о критеријумима и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид.

На седници Комисије одржаној 28. августа 2013. године, извршена је усмена провера стручности кандидата Зорана Марковића и Александра Јовановића постављањем питања кандидатима.

Комисија је констатовала да пријављени кандидати, Зоран Марковић и Александар Јовановић, у потпуности  испуњавају услове из конкурса за именовање директора Јавног комуналног  предузећа „Водовод“  Шид.

На основу приложене документације и усменом провером стручних, организационих и других способности неопходних за успешно обављање функције директора утврђена је ранг листа кандидата. Листа за именовање са наведеним канидидатима са бројчано исказаним и утврђеним резултатима достављена је Општинској управи заједно са Записником о изборном поступку.

Општинска управа општине Шид је на основу достављене Листе за именовање и Записника о изборном поступку припремила Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа.

Предлог Решења о именовању директора, заједно са Листом за именовање и Записником о изборном поступку достављен је Скупштини општине Шид на одлучивање.

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима одређено је да Скупштина општине Шид одлучује о именовању директора јавних предузећа, доношењем Решења о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са Листе кандидата.

На основу достављене листе кандидата и Предлога Решења о именовању Скупштина општине Шид је на седници одржаној 30. септембра 2013, године, за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Шид именовала Александра Јовановића.

У ставу 3. диспозитива овог Решења Скупштина општине Шид је одлучила у складу са чланом 33. Закона о јавним предузећима.

УПУТСТВО У ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али се може покренути Управни спор у року од 30 дана од пријема Решења

 

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА