Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за друштвене делатности

Број: 612-3 /IV-13

 Дана, 15.11.2013. године.

Ш  И  Д

 

           

            На основу члана 5. Одлуке о регресирању трошкова превоза студената у АПВ  („Сл. лист АП Војводине“ бр: 1/13) и члана 6.  Правилника о критеријумима и начину регресирања трошкова превоза студената у међумесном саобраћају бр: 02-15/2005 од 12.10.2005. године,  Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ

ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА

У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ

У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ

            Регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају остварује се за текућу школску годину у складу са Одлуком о буџету  АП Војводине и Правилником о критеријумима и начину регресирања трошкова превоза студената у међумесном саобраћају бр: 02-15/2005 од 12.10.2005. године.

            Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа, који кумулативно испуњавају следеће услове:

            1.имају пребивалиште на територији општине Шид,

            2.свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до високошколске установе,

            3.школују се на терет буџета,

            4.први пут уписују годину студија,

            5.нису корисници услуга смештаја у студентским центрима и

        6. нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

            Сходно Правилнику право на регересирање трошкова превоза немају апсловенти и студенти III степена  (докторске академске студије).

            Рок за подношење захтева је од 18.11.2013. до 30.11.2013. године.

            Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза студената у међуменсном саобраћају, студент подноси:

1-личну изјаву (образац изјаве се добија у Услужном центру  уз захтев):

            а.да свакодневно путује на релацији од места становања до високошколске установе

            б.да није корисник услуга смештаја  у студентским центрима

            ц.да није корисник студентске стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената

Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

2-фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте

3-потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено:

            а.да студент први пут уписује годину студија

            б.да се студент школује на терет буџета

           

4-фотокопију студентске књижице односно индекса (да се виде лични подаци и оверен семестар)

5-фотокопија текућег рачуна на име студента.

            Захтеви се преузимају и предају  у Општинској управи општине Шид, Одељење за општу управу – Услужни центар , Шид, Цара Лазара бр.7.

            Небалговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                     Ромко Папуга, дипл. правник

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014 ГОДИНИ