Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Одлуке на петнаестој седници Скупштине општине Шид

Одлуке на петнаестој седници Скупштине општине Шид

odluka so sid

 На основу члана 6., 7а., члана 38 б став 1. Закона о порезима на имовину ( „Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 47/13) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист општине Шид» број 3/13), Скупштина општине Шид на седници одржаној дана  28. новембра 2013.године, донела је

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ШИД

                                                                      

                                                                       Члан 1.

     Овом одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Шид, за утврђивање пореза на имовину.

                                                                      Члан 2.

     На територији општине Шид одређују се 3 зоне, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и  ТРЕЋА зона.

        ПРВА зона обухвата: грађевински реон  насељеног места  Шид

        ДРУГА зона обухвата:  грађевински реон сеоских подручја на територији општине Шид

        ТРЕЋА зона обухвата: ван грађевински реон на територији општине Шид.

     ПРВА зона је најопремљенија зона у општини Шид, према критеријумима из става 1. овог члана.

                                                                       Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“  и на интернет страни  општине Шид.

                                                                       Члан 4. 

        

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Шид“,  а примењиваће се од 01. јануара 2014.године.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-157/II-13

Дана:  28. новембра 2013.                                                                         

Шид                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

odluka so sid 001

  

На основу члана 5.став 3. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“,бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана  40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и  «Сл. лист општине Шид» број 3/13), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана  28. новембра 2013 године, донела је

ОДЛУКУ

О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ШИД, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се стопа амортизације у општини Шид, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге.

Члан 2.

Стопа амортизације у општини Шид, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге износи  1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише до 40%.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“  и на интернет страни  општине Шид.        

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“,  а примењиваће се од 1.јануара 2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:  011-159/II-13                                                                                       

Дана: 28. новембра 2013.                                                                    

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

odluka so sid 002

  

На основу члана 7а ст. 3,4.и 7., члана 38б ст.1. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС,бр.26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УС и 47/13),  члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 47/13)  и члана 40 став 1. тачка 7. Статута општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и  «Сл. лист општине Шид» број 3/13), Скупштина општине Шид је на седници одржаној дана  28. новембра 2013. године донела

ОДЛУКУ

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ ШИД

Члан 1.

   Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге( у даљем тексту: коефицијенти), које се налазе на територији општине Шид.

Члан 2.

      Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености комуналним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

         Коефицијенти на територији општине Шид износе:

1) за непокретности у Првој зони             1

2) за непокретности у Другој зони       0,40

3) за  непокретности у Трећој  зони     0,30

Члан 3.

      Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“  и на интернет страни  општине Шид.               

Члан 4.

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

 

Број:  011-158/II-13                                                                                       

Дана: 28. новембра 2013.                                                                    

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

  

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Одлуке на петнаестој седници Скупштине општине Шид