Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Одлуке на петнаестој седници Скупштине општине Шид

Одлуке на петнаестој седници Скупштине општине Шид

odluka so sid

 На основу члана 6., 7а., члана 38 б став 1. Закона о порезима на имовину ( „Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 47/13) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист општине Шид» број 3/13), Скупштина општине Шид на седници одржаној дана  28. новембра 2013.године, донела је

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ШИД

                                                                      

                                                                       Члан 1.

     Овом одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Шид, за утврђивање пореза на имовину.

                                                                      Члан 2.

     На територији општине Шид одређују се 3 зоне, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и  ТРЕЋА зона.

        ПРВА зона обухвата: грађевински реон  насељеног места  Шид

        ДРУГА зона обухвата:  грађевински реон сеоских подручја на територији општине Шид

        ТРЕЋА зона обухвата: ван грађевински реон на територији општине Шид.

     ПРВА зона је најопремљенија зона у општини Шид, према критеријумима из става 1. овог члана.

                                                                       Члан 3.

     Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“  и на интернет страни  општине Шид.

                                                                       Члан 4. 

        

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Шид“,  а примењиваће се од 01. јануара 2014.године.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-157/II-13

Дана:  28. новембра 2013.                                                                         

Шид                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

odluka so sid 001

  

На основу члана 5.став 3. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“,бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана  40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и  «Сл. лист општине Шид» број 3/13), Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана  28. новембра 2013 године, донела је

ОДЛУКУ

О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ ШИД, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се стопа амортизације у општини Шид, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге.

Члан 2.

Стопа амортизације у општини Шид, за коју се умањује вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге износи  1% годишње, применом пропорционалне методе, а највише до 40%.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“  и на интернет страни  општине Шид.        

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“,  а примењиваће се од 1.јануара 2014.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број:  011-159/II-13                                                                                       

Дана: 28. новембра 2013.                                                                    

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

 

odluka so sid 002

  

На основу члана 7а ст. 3,4.и 7., члана 38б ст.1. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС,бр.26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УС и 47/13),  члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 47/13)  и члана 40 став 1. тачка 7. Статута општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и  «Сл. лист општине Шид» број 3/13), Скупштина општине Шид је на седници одржаној дана  28. новембра 2013. године донела

ОДЛУКУ

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ ШИД

Члан 1.

   Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге( у даљем тексту: коефицијенти), које се налазе на територији општине Шид.

Члан 2.

      Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености комуналним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Шид, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

         Коефицијенти на територији општине Шид износе:

1) за непокретности у Првој зони             1

2) за непокретности у Другој зони       0,40

3) за  непокретности у Трећој  зони     0,30

Члан 3.

      Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Шид“  и на интернет страни  општине Шид.               

Члан 4.

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

 

Број:  011-158/II-13                                                                                       

Дана: 28. новембра 2013.                                                                    

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Др Бранислав Мауковић

  

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Одлуке на петнаестој седници Скупштине општине Шид