Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у Општини Шид ДРУГИ КРУГ

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у Општини Шид ДРУГИ КРУГ

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општина Срема» број 18/2006), председник општине Шид је дана 31. 01. 2014. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ШИД

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

- Предмет јавног надметања -

1.  Расписује се оглас за јавну  лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Шид у следећим катастарским општинама:

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин)

30%

Период закупа

(год)

Адашевци

6

0,2071

27.300,00

1.700,00

1 годинa

Бингула

24

0,5193

25.400,00

4.000,00

1 годинa

Бингула

25

2,4274

21.000,00

15.300,00

1 годинa

Бингула

26

0,5846

22.000,00

3.900,00

1 годинa

Бингула

30

0,8587

25.900,00

6.700,00

1 годинa

Ђипша

55

14,3109

24.500,00

105.200,00

1 годинa

Јамена

80

3,4828

22.200,00

23.200,00

1 годинa

Јамена

98

2,0522

21.000,00

13.000,00

1 годинa

Јамена

102

1,6772

25.900,00

13.000,00

1 годинa

Моловин

122

19,7909

25.900,00

153.800,00

1 годинa

Привина Глава

125

0,9098

28.000,00

7.700,00

1 годинa

Привина Глава

126

1,6055

27.000,00

13.000,00

1 годинa

 

УКУПНО

48,4264

     

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Шид, у канцеларији бр. 4, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.

Контакт особа Дејан Вученовић, тел. 022/712-022.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: 

  

         дана 19. 02. 2014. године од 08:00 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

             

            2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

3.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе број: 840-2694741-79.

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита.

6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

           

  •                                                            формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
  •                                                            доказ о уплати депозита
  •                                                            лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
  •                                                            важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
  •                                                 Адреса: Општина Шид, улица и број:  Карађорђева  бр. 2, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
  •                                                Број јавног надметања ____ (навести и КО)
  •                                                 име и презиме/назив и адреса понуђача

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана Услужном центру Општине Шид, ул. Цара Лазара бр. 7. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

На задњој страни:

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12:00 сати, дана 26. 02. 2014. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Културно образовног центра, улица и број: Карађорђева бр. 42

дана 27. 02. 2014. године са почетком у 09:00 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине Шид.

Ову одлуку објавити у дневном листу дневном листу « Дневник »,  на огласној табли Општинске управе Шид и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу «Дневник».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ШИД

Број: 320-197/2014-I-94                                                    

Дана: 31 01. 2014. године                                                             

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Никола Васић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у Општини Шид ДРУГИ КРУГ