Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Просветни инспектор

Просветни инспектор

Просветни инспектор и извршилац за послове образовања и културе

Гордана Леро

Гордана Леро
Бр.тел. 022/2717-277
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Просветни инспектор oбавља следеће послове:

 • у оквиру овлашћења утврђених Законом, просветни инспектор врши послове инспекцjиског надзора;
 • Поступање Установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
 • остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
 • обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
 • поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;
 • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
 • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
 • у поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова из члана 30. став 3. тач. 1) и 2) и члана 33. овог закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону;
 • налаже записником откалњање неправилности и недостатака у одређеном року, наређује решењем извршење прописане мере која је наложена записником, а није извршена; забрањује решењем спровођење радњи у Установи које су супротне Закону; подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно провреду забране из члана 44. до 46. Закона; обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
 • прати прописе из области образовања и културе, указује на промене истих и стара се о благовременом усклађивању рада Одељења са насталим проблемима;
 • прати рад и остваривање делатности основних и средњих школа , предшколске установе и установе из области културе;
 • присуствује седницама актива директора школа и предшколске установе;
 • води управни поступак и израђује решења из области образовање и културе, указује на промене истих и стара се о благовременом ускађивању рада са насталим променама прописа;
 • друге послове према налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Просветни инспектор