Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења стања животне средине на територији општине Шид у 2014. години

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења стања животне средине на територији општине Шид у 2014. години

На основу члана 6. Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2014. годину („Сл. лист општине Шид“ број: 15/14) Комисија за заштиту и унапређивање животне средине општине Шид:
расписује


ЈАВНИ КОНКУРС 
за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења стања животне средине на територији општине Шид у 2014. години

 

На конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката могу да учествују:

 удружења грађана са територије општине Шид регистрована за област заштите животне средине, којима су потребна средства за активности на пројектима заштите и унапређења стања животне средине.
Подносиоци пријаве на Конкурс могу конкурисати само са једним пројектом.
Пројекти се подносе на обрасцу који се може преузети на интернет презентацији општине Шид: www.sid.rs или у канцеларији број 13 у згради општинске управе општине Шид, Карађорђева бр.2.
Рок за подношење пријава пројеката је 10. децембар 2014. године.

Пројектне области које ће се финансирати и суфинансирати су:

 програми и пројекти невладиног сектора ( тј. удружења која се баве заштитом животне средине), а који се односе на:
а) популаризацију – подстицање и јачање свести о значају заштите животне средине
б) реализацију пројеката усмерених на решавање појединачних проблема (организовање акција чишћења простора, озелењавање и сл.) или тема у области очувања природних ресурса и заштите животне средине.

Конкурсна докуменатација:
Пројекат треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке:
- назив и седиште носиоца пројекта,
- контакт особу,
- решење о регистрацији,
- број жиро рачуна, матични и ПИБ број,
- врсту, циљеве и обим послова,
- пројектне фазе,
- план употребе средстава,
- доказ о обезбеђеним средствима из других извора ( код пријава за суфинансирање).

Пројекти који не садрже потпуну докуменатацију и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Висина средстава која се додељују:

Конкурсом ће се финансирати и суфинансирати пројектне активности у висини средстава која су планирана Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид за 2014. годину у укупном износу од 500.000,00 (пет стотина хиљада динара).

Услови и критеријуми:

Услови:
 да се пројекат односи на области предвиђене овим Конкурсом,
 да ће пројекат бити реализован у року од 6 месеци од закључења уговора о финансирању или суфинансирању.

Критеријуми за бодовање:
 значај пројекта – до 30 бодова,
 број директних и индиректних корисника пројекта – до 30 бодова,
 квалитет пројекта – до 40 бодова.

Објављивање резултата и потписивање уговора:

Рок за објављивање резултата Конкурса је 15. децембар 2014 године.
Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор о финансирању или суфинансирању.


Подношење пријава на Конкурс:


Пријаве на конкурс се подносе у затвореној коверти са назнаком „Финансирање и суфинансирање у области заштите и унапређења стања животне средине на територији општине Шид у 2014. години”, Комисији за заштиту и унапређивање животне средине општине Шид, Карађорђева 2, 22240 Шид (контакт телефон: 022/719-142, Одељење за развој, контакт особа Жељко Цупер ).


Достављање извештаја:


Корисник средстава се обавезује да у року од 15 дана по завршетку пројекта достави Комисији:
- завршни извештај о реализацији пројекта,
-финансијски извештај о утрошеним средствима са пратећом документацијом (фотокопије рачуна) из које се прецизно може утврдити да су добијена средства наменски утрошена, према уговору и позитивним прописима.


Објављивање Конкурса:

Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Шид, сајту општине Шид и у средствима јавног информисања (ЈП “Радио Шид”).

 


У Шиду, 

Дана: 01.12.2014. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дејан Којић

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области заштите и унапређења стања животне средине на територији општине Шид у 2014. години