Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Шид
Општинска управа
НАЧЕЛНИК
Број: 436-49/IV-14
Датум: 28.11.2014.год.На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС,бр.26/01, 45/02-УС, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС , 47/13 и 68/14),члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“,број 47/13) и члана 22. став 1. Одлуке о организацији Општинске управе општине Шид ( „Сл. лист општина Срема“ број: 25/08, 30/08, 39/09, 38/11 и 41/12), начелник Општинске управе општине Шид, дана ______________ године, доносиРЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИДI

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2015.години на територији општине Шид.

II

(1) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2015.години на територији општине Шид у ПРВОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта 880,00 дин.
2) станова 34.000,00 дин.
3) кућа за становање 22.500,00 дин.
4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 43.000,00 дин.
5) гаража и гаражна места 9.000,00 дин.

(2) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2015.години на територији општине Шид у ДРУГОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта 150,00 дин.
2) пољопривредног земљишта 37,00 дин.
3) шумског земљишта 42,00 дин.
4) станова 17.500,00 дин.
5) кућа за становање 13.500,00 дин.
6) пословних зграда и других (надземних и поидземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности 21.250,00 дин.
7) гаража и гаражна места 6.250,00 дин.

(3) Просечне цене кадратног метра непокретности за утрђивање пореза на имовину у 2015.години на територији општине Шид у ТРЕЋОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта 80,00 дин.
2) пољопривредног земљишта 28,00 дин.
3) шумског земљишта 33,00 дин.


III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Шид“и на интернет страни општине Шид ( www.sid.rs).

IV

Решење ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01.јануара 2015.године.

НАПОМЕНА: Просечне цене квадратног метра непокретности на територији општине Шид задржане на нивоу од претходне године стим да је извршена корекција- смањење просечних цена грађевинског земљишта у I, II и III зони.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД