Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности обавља следеће послове:

 

- врши управне и стручне послове, у непосредном спровођењу закона и других прописа, из изворног делокруга Oпштине, као и послове, који су поверени Oпштини, у областима основног и средњег образовања, културе и јавног информисања, од локалног значаја, као и примарне здравствене заштите;

- врши управне и стручне послове, у непосредном спровођењу закона и других прописа, из изворног делокруга Општине, као и послове, који су поверени Општини, у областима предшколског образовања, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и борачко-инвалидске заштите;

- предлаже билансе потребних средстава, за финансирање јавних расхода и врши послове финансирања јавних служби, у областима основног и средњег образовања, културе, јавног информисања, предшколског образовања, физичке културе, спорта, дечије и социјалне заштите и борачко-инвалидске заштите, у делу о коме се стара Општина, као и примарне здравствене заштите;

- обавља послове, који се односе на задовољавање потреба грађана, из области здравствене и социјалне заштите, финансијске подршке породицама са децом, културе, физичке културе, спорта, информисања и остваривања надзора над законитошћу у раду установа, у области друштвених делатности, чији је оснивач Општина;

- врши послове, који се односе на друштвени положај омладине и организација које окупљају омладину, као и послове у вези с друштвеном бригом о младима;

- прати прописе, који су везани за делатност Одељења и упознаје са њима запослене у Одељењу;

- иницира усаглашавање аката Одељења са новим прописима;

- пружа правну помоћ јавним предузећима, установама, месним заједницима и другим облицима месне самоуправе са територије Општине, а у вези са облашћу деловања Одељења и иницира измену аката, према којима раде наведена правна лица, а који су у вези са облашћу деловања Одељења;

- прати извршење аката овог Одељења и уочене проблеме предочава надлежнима, те предлаже решење истих;

- пружа правну помоћ грађанима и упућује их у решавање њихових проблема,у вези с пословима овог Одељења;

- припрема нацрте аката, из свог делокруга, за Скупштину, Председника, Општинско веће и начелника;

- обавља послове за радна тела Скупштине, Општинског већа и Председника у поступцима из надлежности Одељења;

- врши послове инспекцијског надзора, у области основног и средњег образовања ;

- врши надзор над радом јавних предузећа, установа, месних заједница и других облика месне самоуправе чији је оснивач Скупштина општине Шид у оквиру својих надлежности;

- обавља и друге послове, према налогу руководиоца Одељења, начелника и Председника.

 

Начелница одељења

Живка Сремац
Контакт телефон 022/712-122

​ 

 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за друштвене делатности