Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ОБАВЕШТЕЊЕ о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

Одељење за урбанизам , комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2, Шид, на основу члана 25 Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о доношењу  решења о давању сагласности  на Студију о

процени  утицаја на животну средину

    Обавештава се јавност да је донето Решење којим се даје сагласности  на  Студију о процени утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније на локацији ''ШИД 1'', на кат.парц. бр.4020/3 ко Шид у улици Лазе Костића бр.2 у Шиду, која се инсталира на постојећем објекту млина у Шиду, на територији општине Шид, носоца пројекта ''Теленор'' доо, ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд.

    Решење  о давању  сагласности је донето на основу  предлога Техничке  комисије као и увидом у достављену документацију, којим је констатовано да  је Студија израђена у свему према одредбама Закона о процени утицаја  на  животну  средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04 и бр.36/09) и  Правилником о садржини студије о процени утицаја  на  животну  средину  (''Сл. гласник РС '' број 69/05), а на основу података о емисији и резултатима мерења и испитивања чинилаца животне средине, и уз уважавање посебног Закона о заштити од нејонизујућег зрачења (''Службени гласник РС'', бр. 36/09) и Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима (''Сл. гласник РС'' број 104/09).

    Носилац пројекта  је дужан да обезбеди услове и спроведе мере заштите животне средине у циљу спречавања и смањења и отклањања могућих утицаја на животну средину, да предузме обавезне мере предвиђене  Студијом о процени утицаја,  у току грађења објекта постављања  и инсталације опреме, престанка рада базне станице са  датим роковима за њихово спровођење у току редовног радао и да обезбеди извршавање програма праћења  утицаја  на животну средину. Након изградње, односно постављања базне станице мобилне телефоније, изврши  прво испитивање у року од 30 дана, односно мерење нивоа електромагнетног поља у околини антенског система базне станице у тачкама од посебног интереса и доставити извештај пре издавање дозволе за почетак рада односно употребе надлежној установи у року од 15 дана од дана извршеног мерења

      Против овог  решења  заинтересована јавност може покренути управни спор.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ о доношењу решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину