Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за пореску администрацију

Одељење за локалну пореску администрацију

Одељење за локалну пореску администрацију обавља следеће послове:

- води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе, на основу података из јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа;
- врши утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе за које није прописано да их утврђује, сам порески обвезник (самоопорезивање);
- обавља канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода;
- обезбеђује наплату локалних јавних прихода;
- врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања; - води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;
- примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе;
- води пореско књиговодство за локалне јавне приходе;
- пружа стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода;
- врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води служебену евиденцију;
- доставља Пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену иста надлежна;
- прати прописе, који су везани за делатност Одељења и упознаје са њима запослене у Одељењу;
- иницира усаглашавање аката Одељења са новим прописима;
- прати извршење аката овог Одељења и уочене проблеме предочава надлежнима, те предлаже решење истих;
- обавља послове за радна тела Скупштине, Општинског већа и Председника у поступцима из надлежности Одељења;
- припрема нацрте аката из свог делокруга за Скупштину, Општинско веће, Председника и начелника;
- врши и друге послове према налогу руководиоца Одељења, начелника и Председника.

Руководилац одељења
Бранислав Нонковић
Контакт телефон 022/719-149

​ 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за пореску администрацију