Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за урбанизам

Одељење за урбанизам

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове обавља следеће послове:

 

- учествује у изради Програма за израду Просторног плана Општине;

- учествује у изради Програма за израду урбанистичких планова, на територији Општине;

- информише о потреби јавног оглашавања, ради уступања израде планског документа;

- стара се о излагању планских документа на јавни увид;

- обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе;

- обезбеђује катастар подземних и надземних вода;

- стара се о ажурирању катастарских подлога;

- издаје изводе из Урбанистичког плана, информацију о локацији и локацијску дозволу;

- обавља стручне и административно-техничке послове, за Комисију за планове и техничку Комисију;

- организује јавни увид и презентацију урбанистичких пројеката;

- потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом;

- прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање грађевинске дозволе;

- прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове;

- решава пријаве објеката, чије је грађење, односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе ( легализација);

- издаје грађевинску дозволу;

- издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна Општина, односно потврде из члана 133. Закона о планирању и изградњи;

- по потреби обавља послове формирања Комисије за технички преглед објеката;

- доноси решења о уклањању објеката, по захтеву странке;

- врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности;

- доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине (локалне акционе и санационе планове), у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима Општине;

- прати остваривање Програма уређивања грађевинског земљишта;

- активно учествује у области архитектуре и урбанизма, комунално-стамбених и имовинско-правних послова, у интересу Општине;

- указује на неправилности у спровођењу закона и утиче на отклањање истих;

-предлаже нацрте општих и појединачних аката, које доноси Скупштина, Председник и Општинско веће, са образложењима потребе њиховог доношења, из области послова овог Одељења;

-непосредно спроводи прописе Општине, у области деловања Одељења;

- спроводи поступак исељења бесправно усељених лица, у станове и стамбене зграде;

- врши послове, који се односе на евиденцију непокретности Општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима Општине;

- спроводи управне поступке експропријације, комасације, враћања земљишта, промета земљишта и зграда, арондације, самовласног заузећа земљишта, национализације и денационализације;

- прати прописе, који су везани за делатност Одељења и упознаје са њима запослене у Одељењу;

- иницира усаглашавање аката Одељења са новим прописима;

- пружа правну помоћ јавним предузећима, установама, месним заједницима и другим облицима месне самоуправе са територије Општине, а у вези са облашћу деловања Одељења и иницира измену аката, према којима раде наведена правна лица, а који су у вези са облашћу деловања Одељења;

- прати извршење аката овог Одељења и уочене проблеме предочава надлежнима, те предлаже решење истих;

- обавља послове за радна тела Скупштине, Општинског већа и Председника у поступцима из надлежности Одељења;

- врши административно-техничке послове у вези с поступком издавања у закуп станова, којима располаже Општина;

- прати стање у стамбеној области;

- пружа правну помоћ грађанима и упућује их у решавање њихових проблема,у вези с пословима овог Одељења;

- припрема нацрте аката из свог делокруга за Скупштину, Општинско веће, Председника и начелника; - обавља и друге послове, према налогу руководиоца Одељења, начелника и Председника.

 

Руководилац одељења

Гордана Митић дипл. инж. арх.
Контакт телефон 022/714-048, 064/0015-997

​ 

logo_random_image.png

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за урбанизам