Општина Шид

ОДЛУКА

На основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Подпројекат бр. 2 (у даљем тексту: Подпројекат бр.2 ) Уговора о реализацији подпројекта бр. 2 Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Друштва са ограниченом одговорношћу "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о. Београд ( у даљем тексту: ЈУП) и Општине Шид (у даљем тексту: Општина), заведеним код Комесаријата под бројем 9-9/227-2/2013 од 10. октобра 2014. године, код ЈУП-а под бројем 3269 од 13. октобра 2014. године и код Општине под бројем 401-320/14 од 26. септембра 2014. године ( у даљем тексту: Уговор о реализацији стамбене изградње) и члана 7. став 1., члана 8. став 1. тачка 3. и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија), доноси

ОДЛУКУ

о решавању стамбених потреба избеглица са листом  корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја  бодова

Утврђује се да су услове за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Шид (у даљем тексту: Помоћ), а на основу броја остварених бодова, у складу са мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру листе реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамебних јединица у закуп на одређено време са могућношћу откупа, испунила следећа лица:

        

Листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Шид. 

odluka stanovi za izbeglice

 

O б р а з л о ж е њ е

 

По Јавном позиву за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Шид ( у дaљем тексту Јавни позив) који је Комисија расписала 06. новембра 2014. године лица из става 2. диспозитива ове одлуке поднела су Комисији пријаве на Јавни позив.

Поступајући по поднетим пријавама и увидом у приложену документацију комисија је утврдила да лица из става 2. диспозитива ове Одлуке испуњавају услове за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине прописане у делу 1 Јавног позива и члану 3. Правилника. Применом члана 4. и 5. Правилника, а након провере наведених лица у бази трајних решења Комесаријата и након провере података о стању имовине наведених лица код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла у складу са чланом 14. став 1 и 2. Комисија је сачинила листу реда првенства на основу испуњености услова и броја бодова за доделу помоћи за решавање стамбених потрeбa избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Шид која је саставни део ове одлуке, а у складу са чланом 14. став 3. Правилника одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

Комисија је утврдила да је Уговором о реализацији стамбене изградње о оквиру регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, а у складу са подпројектом број 2. регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији предвиђено да су средства за реализацију изградње стамбених јединица за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп са могућношћу куповине обезбеђена из Фонда регионалног стамбеног програма преко Банке за развој Савета Европе, и то за изградњу 10 стамбених јединица за територију општине Шид.

С обзиром на наведено, односно како су средства из Фонда регионалног стамбеног програма обезбеђена за изградњу 10 стамбених јединица за територију општине Шид, утврђено је да ће лицима која су рангирана од 1. до 10. места на листи реда првенства бити додељена помоћ за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могучношћу куповине на територији општине Шид и одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Чланом 3. Правилника предвиђено је да Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу Помоћи и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице добили су држављанство Републике Србије и пријавили пребивалиште (наведен услов односи се на подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

3. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

4. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији,држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

6. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе и

7. да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходне две године на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметна непокретност. Овај рок може бити и краћи уз сагласност општине.

Чланом 4. Правилника прописано је да се ред првенства за доделу помоћи утврђује на основу броја бодова које подносилац пријаве на Јавни позив оствари. А према утврђеним мерилима, а чланом 5. истог Правилника предвиђено је да уколико два или више подносиоца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на Јавни позив који:

1. има већи број малолетне деце;

2.већи број чланова породичног домаћинства;

3.има трудну жену у породичном домаћинству;

4.дуже борави на подручју јединице локалне саоуправе у оквиру које конкурише за помоћ;

5.има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Чланом 7. став 1. Правилника предвиђено је да поступак за доделу помоћи спроводи Комисија за избор корисника у складу са Правилником применом Приручника за спровођење Пројекта.

Чланом 8. став 1. тачка 3. Правилника предвиђено је да Комисија доноси и објављује Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја оставрених бодова.

Чланом 14. став 1. Правилника предвиђено је да ли Подносиоци пријава који испуњавају услове наведене у Јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институација у републици Србији и земљи порекла,по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата за избеглице и миграције ставом 2. истог члана предвиђено је да ради додатне провере података о стању имовине Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља и уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, како би се утврдило да ли Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства поседују непокретност у Републици Србији, а ставом 3. да након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције, као и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла. Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја бодова.

Чланом 15. Правилника предвиђено је да против Одлуке подносилац пријаве може уложити жалбу Општинском већу преко Комисије за избор корисника у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

                     Сходно свему изнетом, Комисија је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

Поука о правном леку:

Против ове Одлуке може се уложити жалба Општинском већу у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема ове Одлуке преко Комисије.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Никола Васић 

  

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему