Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК

Број:  651-8/I-15

Датум: 23.07.2015.

Ш И Д

            На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07) и члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12, и „Сл. лист општине Шид“ број: 3/13), а у вези члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број:83/14), председник општине Шид дана 23. јула 2015. године донео је

Р Е Ш Е Њ Е

 О ИМЕНОВАЊУ  СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

I

1. ИМЕНУЈЕ СЕ  Стручна комисија за  оцењивање пројеката у области јаног информисања.

            2. У Комисију се именују:                

- Катица Вијук, испред локалне самоуправе општине Шид,

- Слободан Крајиновић, испред УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ и Пословног удр7жења Локал прес.

- Бранкица Драшковић, испред УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ и Пословног удр7жења Локал прес.

3. Комисија на првој седници бира председника исте.

4. Задатак Комисије је  да  на основу  Другог Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид (предлог расподеле средстава), ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, број: 651-7/III-15, од 03. јула 2015. године, сходно приспелим пројектима сачини образложени предлог пројеката  у области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета општине Шид.

5. Рок за обављање задатка из тачке 4. овог Решења је 30 дана.

6.Административно-техничке послове за Комисију вршиће Бранислава Шуваковић, запослена у Канцеларији за локални економски развој Општионске управе општине Шид..

7. Састав Комисије објавити на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs.

        II

Ово решење ступа на снагу даном доношења.                                             

Образложење

 

Ради испуњавања законских обавеза предвиђених Законом о јавном информисању и медијима  и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања донето је решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката пријављених по  Јавном позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид број: 651-7/III-15, од 03. јула 2015. године,  у саставу и са задатком као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  изостављена као непотребна.

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА