Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Р Е ШЕ Њ Е О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

Р Е ШЕ Њ Е О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:401-127 /III -15

Датум:16.10.2015

Ш и д

 

            На основу одредбе  члана 46. став1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07), члана 59. став 1. тачка 2. Статута општине Шид („Сл.лист општина Срема „ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12  и „ Службени лист општине Шид „ број 3/13) и  члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке  о  Општинском већу  општине Шид  («Сл. лист општина Срема» број: 25/08) a у вези члана  11. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава  црквама и верским заједницама које делују на  територији општине Шид („Сл.лист општине Шид“ број 1), Oпштинско веће општине Шид  је на седници  одржаној 16.10. 2015 године, донело следеће

Р Е ШЕ Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКВАМА  И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

            Општинско веће општине Шид врши расподелу средстава из буџета општине Шид за суфинансирање пројеката  црквама и верским заједницама  за 2015. годину  и то:

 

  1. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ШИД – ХРАМ СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 1.700.000,00 дин

  1. ГРКОКАТОЛИЧКА ПАРОХИЈА СВЕТОГ ЛУКЕ АПОСТОЛА – БАЧИНЦИ

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 50.000,00 дин

  1. ГРКОКАТОЛИЧКА ПАРОХИЈА СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА – БЕРКАСОВО

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 50.000,00 дин

  1. РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА – ЖУПНА ЦРКВА СВ. КАТАРИНЕ ДЈЕВИЦЕ И МУЧЕНИЦЕ У СОТУ

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 100.000,00 дин

  1. ГРКО-КАТОЛИЧКИ ЖУПНИ УРЕД ШИД

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 150.000,00 дин

  1. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА А.В. ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЕРДЕВИК

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 80.000,00 дин

  1. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА А.В. ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЕРДЕВИК – ФИЛИЈАЛА ЉУБА

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 30.000,00 дин

  1. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА А.В. ЦРКВЕНА ФИЛИЈАЛА ВИШЊИЋЕВО

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 30.000,00 дин

  1. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА А.В. ЦРКВЕНА ОПШТИНА ШИД

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 80.000,00 дин

  1. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА А.В. ЦРКВЕНА ОПШТИНА БИНГУЛА

Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 30.000,00 дин

УКУПАН ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА:   2.300.000,00 динара.

II

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

            Програми се морају реализовати на територији општине Шид.

III

            Након коначности Решења о расподели средстава, са изабраним подносиоцима  пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта.

IV

Црква односно верска заједница којој су пренета средства из буџета општине Шид, дужна је иста наменски  користити , а набавку добара, услуга или радова у оквиру тих средстава мора вршити у складу са Законом.

V

Решење  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Шид и на сајту Општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

            Против овог Решења  подносиоци пријаве имају право жалбе Општинском већу Општине Шид,  на Решење о  расподели средстава у року од 8 дана  од дана пријема  истог.

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола  Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Р Е ШЕ Њ Е О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2015. ГОДИНУ