Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ОЗАКОЊЕЊА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ОЗАКОЊЕЊА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско – правне послове

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ОЗАКОЊЕЊА

 НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

          Законом о озакоњењу објеката ( закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 96/2015 од 26.11.2015.године ), који је ступио на снагу 27.11.2015. године, прописано је да предмет озакоњења могу бити следећи објекти:

             Објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније    важећим    законом      којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године и такви          захтеви се сматрају захтевима у смислу Закона о озакоњењу објеката, што значи да     власници бесправно     изграђених објеката који су поднели захтев по раније важећим     прописима немају обавезу поновног подношења захтева;

  1. )  Објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта;
  2. )  Објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима којима је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије за 2015. годину;
  3. )  Објекат за који није поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, за које поступак није правноснажно окончан;
  4. )  Објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

          За лица која су поднела захтев за легализацију објеката из тачке 1),поступак се покреће даном ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката и надлежни орган ће писменим путем обавестити власника незаконито изграђеног објекта о потребној документацији коју ће власник доставити како би се окончао поступак озакоњења.

          За лица која су власници незаконито изграђених објеката из тачке 2) и 3) извршиће се попис, односно евидентирање незаконито изграђених објеката.По завршетку пописа, надлежни грађевински инспектор ће донети појединачна решења о рушењу објеката , за незаконито изграђен објекат који је на попису. По основу решења грађевинског инспектора, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  ће по службеној дужности покренути поступак озакоњења.

          За лица која су власници незаконито изграђених објекат  из тачке 4), поступак се покреће даном достављања списа предмета од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Шид.

          За лица која су власници објеката из тачке 5), поступак се покреће подношењем захтева за озакоњење. То лице захтев подноси у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката, дакле до 27. маја 2016. године.

          Власници незаконито изграђених објеката могу обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат.

          Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  ће сва наведена лица, власнике незаконито изграђених објекта, писмено обавестити о доказима и документацији која треба да се достави и у ком року, како би поступак озакоњења био окончан.

          За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре издавања решења о озакоњењу. Висина таксе за озакоњење одређује се у зависности од врсте и површине објеката који се озакоњују и износе од 5000,00динара до 3.000.000,00 динара.

          Такса из предходног става плаћа се у износу од 5.000 динара за озакоњење породичног објекта или стана, корисне површине до 100 м2, помоћне и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге објекте и радове из чл. 145. Закона о планирању и изградњи.

          Одредбе из претходног става не односе се на власнике незаконито изграђеног објекта који је намењен за становање подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, који је лице са инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи.

          За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100 м2 до 200 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 15.000 динара.

          За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200 м2 до 300 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 20.000 динара.

          За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 50.000 динара,

          За стамбене и пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500 м2 и комерцијалне објекте до 500 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 250.000 динара.

          За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, кодисне површине од 500 м2 до 1000 м2 и комерцијалне објекте од 500 м2 до 1000 м2, плаћа се такса за озакоњење у износу од 500

.000 динара.

          За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 1000 м2 до 1500 м2 и комерцијалне објекте од 1000 м2 до 1500 м2, плача се такса за озакоњење у износу од 1.000.000 динара.

          За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500 м2 и комерцијалне објекте преко 1500 м2 , плаћа се такса за озакоњење у износу од 3.000.000 динара

          Уколико захтев о озакоњењу буде одбачен или одбијен, стичу се услови за рушење изграђеног објекта.

                                                                            

        РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:

        Мр. Бранко Секулић, дипл.инж

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ОЗАКОЊЕЊА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА