Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости П Р О Г Р А М ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

П Р О Г Р А М ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 7. став 1. Закона о озакоњењу објеката („ Сл. гласник РС" број: 96/15) и члана 20. став 1. Одлуке о организацији Општинске управе општине Шид („Сл. лист општина Срема" број: 25/08, 30/08, 39/09, 38/11 и „Сл. лист општине Шид“ број 8/14), Начелник Општинске управе општине Шид,  на предлог грађевинске инспекције доноси

П Р О Г Р А М

ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Програмом прописује се поступак и начин пописа незаконито  изграђених објеката за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација, а који су видљиви на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године и то на територији општине Шид (у даљем тексту: Попис). .

Члан 2.

Попис незаконито изграђених објеката врши се по  целинама и у динамици утврђеној у овом Програму.

Попис објеката из члана 1. овог Програма врши грађевинска инспекција Општинске управе општине Шид и  Комисије за попис незаконито изграђених објеката, као помоћно радно тело.

Комисије за попис именује  начелник Општинске управе општине  Шид од лица запослених у Општинској управи општине Шид,посебним Решењем.

            У случају потребе могу се образовати и додатне комисије од стране запослених у правним лицима чији је оснивач јединица локалне самоуправе које посебним решењем образује председник Општине.

II     ЦЕЛИНЕ И ДИНАМИКА ПОПИСА

 

Члан 3.

Комисије за попис незаконито изграђених објеката ће радити по следећој оквирној динамици и доле наведеним  целинама :

У току јануара 2016. год. - ШИД

Улице : Цара Лазара, Јована Јовановића Змаја, Саве Шумановића, Босутска, Матије Гупца, Иве Лоле Рибара, Мичуринова, Максима Горког, Омладинска, Вељка Влаховића, Златка Шнајдера, Школска, Јанка Чмелика, Јована Дучића, Липовачка, Јозефа Марчока, Мајке Јевросиме, Нова 1,2,3,4 и5 и насеље „ Исток “

У току фебруара 2016. год. - ШИД

Улице : Цара Душана, Вука Караџића, Бранка Радичевића, 1. маја, Михајла Пупина, Војвођанска, Браће Петровић, Арсенија Чарнојевића, Сремског фронта, Сремска, Чајковска, Ђуре Киша, Иве Андрића, Трг 29. новембра, Трг, Борачка, Радничка, Стевице Мандића, Владимира Назора, 20. октобра, Браће Јерковић и Фрушкогорска

У току марта 2016. год. - ШИД

Улице : Карађорђева, Николе Тесле, Светозара Марковића, Марка Орешковића, Пролетерска, 7. јула, 6. децембра, Паје Маргановића, Војвођанских бригада, 2. сремског одреда, Жикице Јовановића Шпанца, 12. априла, Петра Кочића, Душана Радовића, Симеона Пишчевића, Лазара Бибића, Јелене Ћетковића, Бошка Бухе, Мокрањчева, Трг Републике, Славка Мердановића, Војислава Илића, Трг Ослобођења, Милоша Обилића, Теодора Станивуковића, Перице Станковића, Николе Миклоша, Срете Славујевића и Мирка Бибића

У току априла 2016. год. - ШИД

Улице : Светог Саве, Кнеза Милоша, Николе Влашког, Ђуре Јакшића, Огњена Прице, Масарикова, Ђуре Даничића, Савска, Толстојева, Степе Степановића, Саве Ковачевића, Алексе Шантића, Ивана Цанкара, Васе Стајића, Филипа Вишњића, Јанка Веселиновића, Лазе Костића, Пинкијева и насеље „ Ј. Станивуковић “

У току маја 2016. год. - ШИД

Улице : Гибарачки пут ( до улаза у Гибарац ), Бранка Ерића ( индустријска зона ) и Вељка Пауновића ( до противградне станице )

У току јуна 2016. год.

Села : Вашица, Илинци и Батровци

У току јула 2016. год.

Села : Адашевци и Моровић

У току августа 2016. год.

Села : Вишњићево и Јамена

У току септембра 2016. год.

Села : Гибарац, Бачинци и Кукујевци

У току октобра 2016. год.

Села : Љуба, Ердевик, Бингула и Ђипша

У току новембра 2016. год.

Села : Беркасово, Бикић До, Привина Глава, Сот и Моловин

III    НОСИОЦИ ПОПИСА

 

Члан 4.

 

            Грађевинска инспекција Општинске управе општине Шид поред пописа објеката из члана 1. овог Програма у обавези је да :

-          даје потребне инструкције пописним Комисијама,

-          врши пријем записника са терена,

-          указује на пропусте пописних Комисија и налаже исправљање грешака у записницима,

-          подноси недељни извештај о извршеном попису  непосредном руководиоцу.

 

Члан 5.

            Задатак пописних  Комисија је да:

-          изврше евидентирање незаконито изграђених објеката на обрасцу – појединачном пописном листу чију садржину прописује министар надлежан за послове грађевинарства,

-          поступа по инструкцијама, примедбама и налозима грађевинског инспектора,

-          пре почетка пописа преузме из Оделења за урбанизам, стамбено-комунално и имовинско –правне послове евиденцију предмета која се односи на пријаву легализације бесправних објеката,

-          да попише све грађевинске објекте који се налазе на парцели која се пописује, а према инструкцији добијеној од грађевинског инспектора,

-          да прецизно утврде податке о власнику парцеле, власнику објекта, намени и спратности објекта,

-          врши евидентирање записника у попису аката,

-          да предаје уредно попуњене и потписане записнике грађевинској инспекцији идућег дана по сачињавању истог,

-          да за време пописа носе идентификационе картице које су у обавези да покажу при уласку на парцелу,

-          у случају да буду спречене да уђу на локацију на којој врше попис дужне су да без одлагања обавесте грађевинску инспекцију о насталом проблему.

Члан 6.

Грађевинска инспекција ће доносити појединачна решења о рушењу објекта , за све незаконито изграђене објекте који су на попису, у року од 7(седам) дана од дана пописа објеката у појединачним улицама.

Решења о рушењу објеката из става 1. овог члана  Грађевинска инспекција ће доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове , као надлежном за озакоњење објеката, у року од 3(три) дана од дана доношења.

Члан 7.

            Координирање  радом грађевинске инспекције и Комисија за попис обавља руководилац Оделења за инспекцијске послове.

IV   ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА

Члан 8.

Грађани су дужни да приликом вршења пописа:

-          Комисији за попис која се легитимише идентификационом картицом омогуће прилаз парцели и објектима,

-          Комисији ставе на увид сву расположиву документацију која се односи на објекте који су изграђени на локацији, (Решење  о наслеђивању, купопродајни уговор, Уговор о доживотном издржћавање, Уговор о поклону, Грађевинску дозволу, Употребну дозволу, Поседовни лист и друга акта која се односе на грађевинске објекте и парцелу),

-          уколико не поседују документацију из претходне тачке дужни су да под кривчном и материјалном одговорношћу дају тачне и истините податке о власнику парцеле, власнику објеката и друго,

-          омогуће Комисији идентификацију и физичко мерење објеката.

V    ЈАВНОСТ ПОПИСА

Члан 9.

            Општинска управа општинe Шид ће редовно обавештавати јавност преко локалних медија и интернет стране општине Шид (www.sid.org) о активностима везаним за спровођење посписа незаконито изграђених објеката.

VI    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај Програм  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и интернет страници  Општине Шид.

Број:351-360/IV-15

Дана:25.12.2015.

Шид

НАЧЕЛНИК

Ромко Папуга дипл. правник

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости П Р О Г Р А М ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД