Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ

             На  основу члана 3.  Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ број:3/13,  1/14 и 1/15) Комисија за доделу средстава за програме  и пројекте из области културе, расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ

              Одлуком о буџету општине Шид за 2016. годину обезбеђена су средства  за финансирање  програма и пројеката из области културе и уметности који су од значаја за општину Шид, а који својим квалитетом допирносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва.

            

Конкурс се расписује за области:

-          библиотечко-информационе делатности,

-          културно-образовне делатности,

-          заштите културних добара,

-          музичког стваралаштва,

-          аматерског стваралаштва,

-          сценског стваралаштва,

-          визуелне уметности,

-          кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва.

           

ПРАВО НА КОНКУРС ИМАЈУ :

-удружења и организације у култури, које су регистроване на територији општине Шид;

-други субјекти у култури осим установа културе чији је оснивач општина Шид.

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ:

            Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације.

            Конкурсна документација садржи:

- пријаву на конкурс,

-предлог пројекта, који садржи: назив пројекта; назив, седиште, матични број и ПИБ носиоца пројекта;  циљ пројекта; опис пројекта; финансијски план; податке о одговорној особи за спровођење пројекта; копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их подносиоци поседују и ангажовање средстава.

Учесници на конкурсу уз пријаву прилажу документацију прописану конкурсом, финансијски план за текућу годину, извештај реализације средстава додељених овим конкурсом за предходну годину, као и додатну документацију, уколико то захтева комисија.

            Kонкурсна документација се може преузети у Одељењу за друштвене делатности,  Канцеларији за локани економски развој Општинске управе Општине Шид, или са званичне интернет странице Општине Шид, на адреси: www.sid.rs.

           

            Пријаву на конкурс са свом потребном документацијом доставити у затвореној коверти, закључно са  29.01.2016. године до 15 .00 часова, путем поште на адресу :

            Општинска управа општине Шид,

            Комисији за доделу средстава за програме  и пројекте из области културе Шид, Карађорђева бр. 2

            са назнаком: „не отварати“ ,

или лично на писарници Општинске управе општине Шид, Карађорђева 2, Шид.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, Комисија неће разматрати као ни пријаве које нису достављене на прописаним обрасцима.

            Подносиоци пријаве имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених програма у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата. Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће општине Шид.

            По усвајању одлуке о утврђивању пројекта у области културе за које се одобравају дотације, за сваки појединачни програм и пројекат, председник општине ће закључити уговоре са подносиоцима одобрених програма.

            Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа.

У Шиду,                                                                         

Дана  14.01.2016.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                               

Тихомир Стаменковић                  

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД У 2016. ГОДИНИ