Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених з јавном сектору  број: („Службени гласник РС“, број. 68/15), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Шид („Службени лист општина Срема“ број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“ број: 3/13),  а у вези тачке  7 . Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе  за 2015. годину („Службени гласник РС“ број: 101/15),  Скупштина Општине Шид, на седници одржаној  30. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

 О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2015. ГОДИНУ

 Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид за календарску 2015. годину.

Члан 2. 

            Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима општине Шид је:

1. Скупштина општине                                                                       1

2. Председник општине                                                                     3

3. Општинска управа                                                                          92

4. Општинско правобранилаштво                                                     2

5. Месна заједница Шид                                                                    5

6. ПУ «Јелица Станивуковић Шиља»                                               113

7. Галерија слика «Сава Шумановић»

 у Шиду-Установа културе од националног значаја                        7

8. Културно образовни центар                                                          19

9. Музеј наивне уметности «Илијанум» Шид                                    5

10. Народна библиотека «Симеон Пишчевић» Шид                        10

11. Јавно предузеће за стамбене услуге

и грађевинско земљиште општине Шид                                           11

12. Туристичка организација Шид                                                    10

13. Установа за физичку културу и спортску рекреацију

«Партизан» Шид                                                                                 5

14. Јавно комунално предузеће «Стандард» Шид                          96

15. Јавно комунално предузеће «Водовод» Шид                            87

16. Јавно предузеће «Завод за урбанизам» Шид                            9

17. Центар за социјални рад Шид                                                     3

                                                                                    Укупно:           478

Члан 3. 

            Организациони облици из тачке 2. ове Одлуке код којих постоји обавеза рационализације  су они организациони облици код којих је број запослених на неодређено време већи од броја утврђеног тачком 2. ове Одлуке.

Члан 4. 

У оквиру максималног броја запослених одређених у тачки 2. ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за плате односно зараде.

Члан 5. 

            Организациони облици из члана 3. и 4. ове Одлуке су дужни  да  спроведу рационализацију најмање до максималног броја запослених на неодређено време утврђеног тачком 2. ове Одлуке, најкасније до 07. фебруара 2016. године.

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и на интернет страници општине Шид www.sid.rs.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-168/II-15

Дана: 30.12.2015.

Шид

 

ПРЕДСЕДНИЦА

Наташа Цвјетковић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2015. ГОДИНУ