Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 90-2/III-16

Датум,11.02.2016. године

Ш  и  д

 

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07), члана 59. став 1. тачка 8. Статута Општине Шид («Сл. лист општина Срема», број 20/08 и 19/10-исправка ,5/12 и „ Службени лист општине Шид“ 3/13  и 18/15.пречишћени текст) и члана 9. став 1.  Одлуке о Општинском већу («Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези члана 7. став 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава  Националним саветима  националних мањина  чији је језик у службеној употреби на територији општине Шид,( „Сл. Лист општине Шид“број 1/16), Општинско веће општине Шид је на седници одржаној  11.02. 2016. године, донело следеће

 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

РАДИ ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА

НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

 I

             ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава ради финансирања и суфинансирања пројеката Националних савета националних мањина чији је језик у службеној употреби  на територији општине Шид, у следећем саставу:

  1. ДЕЈАН КОЈИЋ, помоћник председника општине,за председника ;
  2. МИРОН ЂУЂАР -представник Русинске националне мањине за члана ;
  3. БЛАЖЕНКА ЂИЕРЧАН,представник Словачке националне мањине за члана .

 

II

Комисија из става    I оовог Решења се именује на мандатни период од четири године.

III

Комисија има следеће надлежности:

- расписује јавни конкурс за доделу средстава;

- разматра пријаве на конкурс;

-врши избор пројеката који се предлажу за финансирање  или суфинансирање:

-предлаже Општинском већу општине Шид  доношење Решења  о расподели средстава.

IV

Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије  обавља Одсек за локaлни економски развој општине Шид.

V

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се  у „Сл.лист општине Шид“ и на сајту општине Шид.

 

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД