Општина Шид

РОКОВНИК

 На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),

Изборна комисија општине Шид, на седници одржаној 08. марта 2016. године, донела је

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД,
РАСПИСАНИХ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Шид утврђени су:

– Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС”, број: 23/16),

– Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11),

– Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11),

– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број: 15/12)

2. Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Шид ступила је на снагу 07. марта 2016. године.

Одлуком су избори за одборнике Скупштине општине Шид расписани за 24. април 2016. године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 07. марта 2016. године.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

Редни број

Радња

Рок

1. Обрасци

1.1.

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности

(члан 15. став 1. тачка 5) и члан 23. став 1. Закона о локалним изборима – ЗоЛИ)

у року од три дана од дана расписивања избора

2. Органи за спровођење избора

2.1.

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав изборне комисије

(члан 14. став 6. ЗоЛИ)

приликом проглашења изборне листе

2.2.

Доношење решења о именовању овлашћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав Општинске изборне комисије

(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа пријема обавештења подносиоца изборне листе, а најкасније пет дана пре дана избора

2.3.

Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора Општинској изборној комисији

најкасније 8. априла

2.4.

Образовање сталног састава бирачких одбора

(члан 16. став 5. ЗоЛИ)

најкасније десет дана пре дана избора (13. април у 24 часа)

2.5.

Достављање обавештења о представницима подносиоца изборне листе у проширеном саставу бирачких одбора

(члан 24.Упутства за спровођење избора)

најкасније до 18. априла у 10 часова

2.6.

Доношење решења о именовању чланова и заменика чланова проширеног састава бирачких одбора

(члан 26. став 2. Упутства за спровођење избора)

најкасније 19. априла у 24 часа

3. Изборна листа

3.1.

Подношење изборне листе

(члан 19. став 1. ЗоЛИ)

најкасније 15 дана пре дана избора (до 8. априла у 24 часа)

3.2.

Проглашење изборне листе

(члан 24. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове

3.3.

Повлачење изборне листе

(члан 21. став 1. ЗоЛИ)

до дана утврђивања збирне изборне листе (до 12. априла у 24 часа )

3.4.

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у општинском службеном гласилу

(члан 26. став 3. ЗоЛИ)

најкасније десет дана пре дана избора

3.5.

Право увида у поднете изборне листе

(члан 26. став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе

4. Бирачка места

4.1.

Одређивање и објављивање бирачких места

(сходно члану 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП)

најкасније 20 дана пре дана избора ( до 3.априла у 24 часа )

4.2.

Разврставање бирача на бирачка места од стране општинске управе

(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

до закључења бирачког списка, односно до 15 дана пре дана избора

4.3.

Разврставање бирача на бирачка места од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе

(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

од закључења бирачког списка, односно од 15 дана пре дана избора

5. Јединствени бирачки списак

5.1.

Излагање бирачког списка за подручје општине Шид и обавештавање грађана о томе

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

од наредног дана од дана расписивања избора, (односно од 08. марта)

5.2.

Захтев Општинској управи за доношење решења о упису у бирачки списак односно о промени у бирачком списку

(члан 14. став 1. ЗоЈБС)

до закључења бирачког списка, односно15 дана пре дана избора

5.3.

Доношење решења о упису или променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе

(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС)

од закључења бирачког списка до 72 часа пре дана избора (од 09. до 20. априла у 24 часа)

5.4.

Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку)

од проглашења изборне листе

5.5.

Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи/изабрано место гласања

(члан 15. ЗОЈБС)

најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно 20 дана пре дана избора (до 2. априла)

5.6.

Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе

(члан 17.став 1. ЗоЈБС)

15 дана пре дана избора

(8. април)

5.7.

Достављање решења о закључењу бирачког списка Општинској изборној комисији

(члан 17. став 2. ЗоЈБС)

у року од 24 часа од часа доношења решења, (најкасније до 9. априла у 24 часа)

5.8.

Објављивање укупног броја бирача у општинском службеном гласилу

(члан 18. ЗоЈБС)

одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка

5.9.

Утврђивање и објављивање у општинском службеном гласилу коначног броја бирача

(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

одмах по истеку рока за пријем решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка

6. Посматрачи

6.1.

Подношење пријаве за праћење рада органа

за спровођење избора – страни посматрачи

најкасније десет дана пре дана избора

6.2.

Подношење пријаве за праћење рада органа

за спровођење избора – домаћи посматрачи

најкасније пет дана пре дана избора

7. Спровођење избора

7.1.

Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора

(члан 54. став 1. ЗоИНП)

најкасније пет дана пре дана избора

7.2.

Предаја изборног материјала бирачким одборима

(члан 29. став 1. ЗоЛИ)

најкасније 24 часа пре дана избора

7.3.

„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде

(члан 5. став 3. ЗоИНП)

од 48 часова пре дана избора до затварања бирачких места на дан избора

7.4.

Отварање бирачких места и гласање

(члан 56. став 1. ЗоИНП)

на дан избора од 7 до 20 часова

8. Утврђивање и објављивање резултата избора

8.1.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Општинској изборној комисији

(члан 38. став 1. ЗоЛИ)

У року од осам часова од затварања бирачких места

8.2.

Утврђивање резултата избора у Општинској изборној комисији

(члан 39. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања бирачких места

8.3.

Расподела одборничких мандата применом система највећег количника

(члан 41. став 4. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања бирачких места

8.4.

Објављивање резултата избора у општинском службеном гласилу

(члан 44. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од затварања бирачких места

8.5.

Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске изборне комисије

(члан 32. ЗоЛИ)

у року од пет дана од дана одржавања избора

9. Заштита изборног права

9.1.

Подношење приговора Општинској изборној комисији

(члан 52. став 2.ЗоЛИ)

у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, односно, извршена радња или учињен пропуст

9.2.

Доношење и достављање решења по приговору

(члан53. став 1. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од пријема приговора

9.3.

Жалба Управном суду против решења Општинске изборне комисије по приговору

(члан 54. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од достављања решења

9.4.

Достављање свих потребних података и списа за одлучивање Управном суду од стране Општинске изборне комисије

(члан 54. став2. ЗоЛИ)

одмах, а најкасније у року од 12 часова

9.5.

Доношење одлуке по жалби

(члан 54. став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од дана пријема жалбе са списима

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника

10.1.

Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе

(члан 43. ЗоЛИ)

у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата избора

10.2.

Издавање уверења о избору за одборника

(члан 45. ЗоЛИ)

одмах по додели мандата

11. Извештавање Скупштине општине/града

11.1.

Подношење извештаја Скупштини општине Шид о спроведеним изборима

(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ)

одмах по додели мандата

4. Овај роковник објавити у општинском службеном гласилу.

Број 013-9/IV-01

У Шиду, 08. март 2016. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ШИДУ

ПРЕДСЕДНИК
Милица Ракетић

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему