Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 651-3/III-1

Датум: 17.03.2016.

Ш И Д

            На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07 и 83/14) и члана 59. став 1. тачка 6. Статута општине Шид  („Сл. лист општине Шид“ број: 8/15-пречишћен текст), а у вези члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број:83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Општинско веће општине Шид дана 17.03.2016. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ  СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 I

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна комисија за  оцењивање пројеката у области јавног информисања.

2. У Комисију се именују:

- Миленка Субић , испред локалне самоуправе општине Шид,

- Будимир Марковић, испред Друштва новинара Војводине Нови Сад,

- Ненад Радомировић испред Асоцијације електронских медија Војводине Нови Сад.

3. Комисија на првој седници бира председника исте.

4. Задатак Комисије је  да  на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години, број: 651-1/III-2016, од 17.02.2016. године, са исправком број 651-2/III-2016 од 14.03.2016. године сходно приспелим пројектима изврши оцену истих и сачини образложени предлог пројеката у области јавног информисања који ће се суфинансирати из буџета општине Шид.

5. Рок за обављање задатка из тачке 4. овог Решења је 30 дана.

6.Административно-техничке послове за Комисију вршиће Бранимирка Риђошић, запослена у Канцеларији за локални економски развој Општинске управе општине Шид..

7. Састав Комисије објавити на званичној интернет страници општине Шид www.sid.rs.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Ради испуњавања законских обавеза предвиђених Законом о јавном информисању и медијима  донето је решење о именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката поднетих по  Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид број: 651-1/III-2016, од 17.02.2016. године, са исправком број 651-2/III -2016 од 14.03.2016. године,  у саставу и са задатком као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: изостављена као непотребна.

ПРЕДСЕДНИК

Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА