Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Ј А В Н И П О З И В банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање предузетника, малих и средњих предузећа са територије општине Шид уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредите

Ј А В Н И П О З И В банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање предузетника, малих и средњих предузећа са територије општине Шид уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредите

На основу главе 3. Програма мера подршке предузетништву, малим и средњим предузећима са територије општине Шид у 2016. години („Сл. лист општине Шид“ број: 6/16) Општинска управа општине Шид, Канцеларија за локални економски развој расписује

Ј А В Н И П О З И В
банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање
предузетника, малих и средњих предузећа са територије
општине Шид уз учешће локалне самоуправе
субвенционисањем дела камате на кредите

I Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање физичких лица –предузетника, малих и средњих предузећа за набавку репроматеријала и основних средстава а уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате предузетницима, малим и средњим предузећима која узму кредит, да Општинској управи општине Шид, Канцеларија за локални економски развој поднесу писане понуде са условима кредитирања.

II Заинтересоване банке морају испуњавати следеће услове:
1. Краткорочни кредити су намењени физичким лицима-предузетницима, малим и средњим предузећима чија је претежна делатност производна а који имају седиште на територији општине Шид;
2. Физичко лице-предузетник, мало и средње предузеће захтев за доделу кредита подноси банци;
3. Физичко лице-предузетник, мало и средње предузеће има право на један кредит који не може бити мањи од 100.000,00 динара нити већи од 300.000,00 динара.
4. Средства којима ће Општина Шид субвенционисати део камате на
додељене кредите су ограничена и износе 3.000.000,00 динара;
5. За сваки кредит одобрен физичком лицу-предузетнику, малом и средњем предузећу Општина Шид ће субвенционисати камату у износу од 50% од укупне каматне стопе прерачунато за период коришћења кредита (пример: ако је каматна стопа банке 10%, локална самоуправа ће субвенционисати 5%, а 5% ће платити корисник кредита);
6. Општина Шид ће субвенционисати део укупне каматне стопе до
утрошка средстава из тачке 4., а најкасније до 31.08.2016. године;
7. Сав ризик одобрења и наплате кредита од физичких лица-предузетника, малих и средњих предузећа сносе банке;

III Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке које
- су регистроване за обављање банкарских послова – доставити извод из АПР-а не старији од 30 дана;
- доставе понуду у складу са овим јавним позивом.
-
IV Општина Шид ће са свим банкама које испуњавају наведене услове закључити уговор о пословно-техничкој сарадњи.

V Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити прихваћене.

Понуде се подносе у згради Општинске управе Општине Шид, Карађорђева бр. 2, 22240 Шид Канцеларија бр. 9, у затвореним ковертама са назнаком „Општинска управа општине Шид Канцеларија за локални економски развој – понуда за кредитирање предузетништва, малих и средњих предузећа уз учешће локалне самоуправе“.
Рок за достављање понуда је 21.04. 2016. године до 14 часова.
Ближе информације могу се добити на телефон 022/719-142, Канцеларија за локални економски развој.

ОПШТИНА ШИД
Општинска управа општине Шид,
Канцеларија за локални економски развој

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Ј А В Н И П О З И В банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање предузетника, малих и средњих предузећа са територије општине Шид уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредите