Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Материјал за рани јавни увид

Материјал за рани јавни увид

rani javni uvid

Приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Просторни план), на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације ("Службени лист АПВ", број 10/2016). Упоредо са израдом Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације на животну средину ("Службени лист АПВ", број 10/2016).

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16. Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка број 6/III. Овај елаборат представља скуп извода из планске документације од значаја за израду Просторног плана, кратког описа предметног подручја, општих циљева са сврхом израде Просторног плана, могућим решењима за развој просторних целина и ефектима планирања и чини прву етапу у реализацији Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације. Чланом 45а Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 132/14) регулисан је рани јавни увид, који представља упознавање јавности (свих заинтересованих физичких и правних лица) са израдом плана.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу транспортног гасовода, као и реализације стратешких приоритета у области енергетске инфраструктуре које су утврђене Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине. Стратешки приоритет перманентног карактера је гасификација градова, насеља Републике Србије и повезивање са гасоводним системима суседних држава. Израдом Просторног плана обезбеђују се неопходни услови за изградњу транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид, којим ће се општина Шид повезати у гасоводни систем Републике Србије.

У циљу снабдевања природним гасом потрошача у општини Шид и насеља у западном делу општине Сремска Митровица, предвиђа се изградња транспортног гасовода од постојећег транспортног гасовода РГ-04-17 (Инђија-Сремска Митровица), од места прикључења на РГ-04-17 до ГМРС "Шид" и ГМРС "Кукујевци", као и самих ГМРС "Шид" и ГМРС "Кукујевци".

Предмет изградње је транспортни гасовод пројектног притиска 50 bar, у дужини од cca 42000 m пречника DN200, са одвојком дужине од cca 300 m пречника DN100, као и главне мернорегулационе станице у насељима Шид и Кукујевци.

Материјал за рани јавни увид садржи елементе и доступне податке који се односе на посебну намену транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид, док ће остале тематске области бити обрађене у Нацрту Просторног плана.

Овај Просторни план се ради у GIS-у, технологији намењеној управљању просторно оријентисаним подацима, што ће омогућити једноставнију размену просторних података, формирање информационог система планских докумената и стања у простору, као и ефикаснију контролу спровођења Просторног плана.

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Материјал за рани јавни увид