Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕШЕЊE О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊE О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-47/ III-16
Датум: 28.04.2016. године
Шид


На основу одредбе члана 46. став1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07), члана 59. став 1. тачка 2. Статута општине Шид („Сл.лист општина Срема „ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и „ Службени лист општине Шид „ број 3/13 И 18/15-пречишћени текст) и члана 20. став 1. тачка 2.Одлуке о Општинском већу општине Шид («Сл. лист општина Срема» број: 25/08) a у вези члана 11. став 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Шид („Сл.лист општине Шид“ број 1/15), Oпштинско веће општине Шид је на седници одржаној 28.04. 2016. године, донело следеће


РЕШЕЊE О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2016. ГОДИНУ


1. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ШИД, ХРАМ СВ. КНЕЗА ЛАЗАРА
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 900.000,00 динара

2. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ШИД
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 80.000,00 динара

3. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА БИНГУЛА
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 20.000,00 динара

4. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ВИШЊИЋЕВО
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 20.000,00 динара

5. СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЕРДЕВИК
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 80.000,00 динара

6. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ШИД СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА ШИД
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 200.000,00 ДИНАРА
( 100.000,00 динара Храм Светог Оца Николаја и 100.000,00 динара за Архијереско намесништво)

7. РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ШИД
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 100.000,00 ДИНАРА

8. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА БАЧИНЦИ
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе:50.000,00 динара

9. ГРКОКАТОЛИЧКА ПАРОХИЈА ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ ШИД
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе: 100.000,00ДИНАРА

10. ГРКОКАТОЛИЧКА ПАРОХИЈА БЕРКАСОВО
Износ одобрених средстава од локалне самоуправе:50.000,00 ДИНАРА


УКУПАН ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА: 1.600.000,00 ДИНАРА

II

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године. Програми се морају реализовати на територији општине Шид.

III
Након коначности Решења о расподели средстава, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта.

IV
Црква односно верска заједница којој су пренета средства из буџета општине Шид, дужна је иста наменски користити , а набавку добара, услуга или радова у оквиру тих средстава мора вршити у складу са Законом.

V
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Шид и на сајту Општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења подносиоци пријаве имају право жалбе Општинском већу Општине Шид, на Решење о расподели средстава у року од 8 дана од дана пријема истог.


ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости РЕШЕЊE О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2016. ГОДИНУ