Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: сл./2016
Дана: 27.10.2016.године
Ш  И  Д


На основу примене одредби члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Општинска управа Шид издаје:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

којим се у циљу поучавања обавештавају  грађани и правна лица  странке да Општинска управа  општине Шид сагласно начелу помоћи странци по коме орган по службеној дужности пази да незнање неуке странке и другог учесника у поступку не буде на штету права која јој припадају, прибавља податке из службених евиденција неопходне за одлучивање у службеном поступку, уз могућност да странка сама прибави податке о чињеницама које су неопходне за одлучивање.    У прилогу обавештења цитирају се чл.  9. и 103. Закона о општем управном поступку:

„Начело делотворности и економичности поступка"

Члан 9.
(1)    Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе.
(2)    Поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.
(3)    Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.
(4)    Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.Управно поступање

Члан 103.
(1)    Орган  је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање (члан 9. став 3 овог закона).
(2)    Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.
(3)    У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим око странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став 2 овог закона).“


НАЧЕЛНИК
Ромко Папуга, дипл. правник

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости О Б А В Е Ш Т Е Њ Е