Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Финансиска подршка за породице са децом на територији општине Шид

Финансиска подршка за породице са децом на територији општине Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК

Број: 55-14/I-08-2017

Дана: 20.01.2017. године

            На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општина Шид« број: 18/15 – пречишћен текст) и члана 10. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Шид („Службени лист општина Срема", бр. 5/12, 4/13 и "Службени лист општине Шид", бр.4/14), председник општине Шид, је дана 20.01.2017. године, донео следеће

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ ПОКЛОН ЧЕСТИТКЕ МАЈКАМА КОЈЕ РОДЕ ДВОЈКЕ ОДНОСНО ТРОЈКЕ

  1. Утврђује се да вредност поклон честитке мајкама које роде двојке односно тројке износи 30.000,00 динара, а у складу са Одлуком о буџету Општине Шид и планираним средствима за ту намену за 2017. годину.
  2. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид.

О б р а з л о ж е њ е

            Чланом 10. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид утврђено је да право на поклон честитку мајкама које роде двојке односно тројке имају мајке које приликом порођаја роде двојке односно тројке, а које имају пребивалиште односно боравиште на територији општине Шид.

            Такође, истим чланом Одлуке утврђено је да номинални износ права на поклон честитку мајкама које роде двојке односно тројке утврђује председник општине Закључком, за сваку текућу буџетску годину, у складу са Одлуком о буџету општине Шид и планираним средствима за ту намену.

            Имајући у виду одредбе наведене Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид, донет је Закључак као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић, дипломирани економиста

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК

Број: 553-25/I-08-2017

Дана: 20.01.2017. године

            На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општина Шид« број: 18/15 – пречишћен текст) и члана 10а. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Шид („Службени лист општина Срема", бр. 5/12, 4/13 и "Службени лист општине Шид", бр.4/14), председник општине Шид, је дана 20.01.2017. године, донео следеће

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ НЕЗАПОСЛЕНOJ ПОРОДИЉИ

  1. Утврђује се да вредност новчане помоћи незапосленој породиљи износи 10.000,00 динара, а у складу са Одлуком о буџету Општине Шид и планираним средствима за ту намену за 2017. годину.
  2. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид.

О б р а з л о ж е њ е

            Чланом 10а. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид утврђено је да право на једнократну новчану помоћ остварује свака незапослена породиља која приликом порођаја роди прво, друго, треће или четврто дете по реду рођења, као и да право може остварити свака незапослена породиља која има пребивалиште на територији општине Шид, најмање једну годину пре порођаја.

            Такође, истим чланом Одлуке утврђено је да номинални износ права на једнократну новчану помоћ утврђује председник општине Закључком, за сваку текућу буџетску годину, у складу са Одлуком о буџету општине Шид и планираним средствима за ту намену.

            Имајући у виду одредбе наведене Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид, донет је Закључак као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИK

Предраг Вуковић, дипломирани економиста

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК

Број: 55-16/I-08-2017

Дана: 20.01.2017. године

            На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општина Шид« број: 18/15 – пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Шид („Службени лист општина Срема", бр. 5/12, 4/13 и "Службени лист општине Шид", бр.4/14), председник општине Шид, је дана 20.01.2017. године, донео следеће

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ НОВОГОДИШЊЕ ПОКЛОН ЧЕСТИТКЕ

           

  1. Утврђује се да вредност новогодишње поклон честитке износи 30.000,00 динара, а у складу са Одлуком о буџету Општине Шид и планираним средствима за ту намену за 2017. годину.
  2. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид.

О б р а з л о ж е њ е

            Чланом 14. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид утврђено је да право на новогодишњу поклон честитку остварује мајка за прворођено дете у општини, дете рођено 1. јануара Нове године

            Такође, истим чланом, став 2. Одлуке утврђено је да номинални износ вредности права на новогодишњу поклон честитку утврђује председник општине Закључком, за сваку текућу буџетску годину, у складу са Одлуком о буџету општине Шид и планираним средствима за ту намену.

            Имајући у виду одредбе наведене Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид, донет је Закључак као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић, дипломирани економиста

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК

Број: 553-24/I-08-2017

Дана: 20.01.2017. године

            На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општина Шид« број: 18/15 – пречишћен текст) и члана 4. и 9. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Шид („Службени лист општина Срема", бр. 5/12, 4/13 и "Службени лист општине Шид", бр.4/14), председник општине Шид, је дана 20.01.2017. године, донео следеће

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ МАЈКАМА

ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

           

  1. Утврђује се да вредност једнократне новчане помоћи мајкама за прворођено дете износи 20.000,00 динара, а у складу са Одлуком о буџету Општине Шид и планираним средствима за ту намену за 2017. годину.
  2. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид.

О б р а з л о ж е њ е

            Чланом 4. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид утврђено је да право на једнократну новчану помоћ остварује мајка за прворођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Шид.

            Такође, чланом 9. Одлуке утврђено је да номинални износ права на једнократне новчане помоћи утврђује председник општине Закључком, за сваку текућу буџетску годину, у складу са Одлуком о буџету општине Шид и планираним средствима за ту намену.

            Имајући у виду одредбе наведене Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид, донет је Закључак као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић, дипломирани економиста

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ПРЕДСЕДНИК

Број: 55-15/I-08-2017

Дана: 20.01.2017. године

            На основу одредбе члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 56. став 1. тачка 8. Статута општине Шид («Сл. лист општина Шид« број: 18/15 – пречишћен текст) и чланова 11. и 13. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Шид („Службени лист општина Срема", бр. 5/12, 4/13 и "Службени лист општине Шид", бр.4/14), председник општине Шид, је дана 20.01. 2017. године, донео следеће

З А К Љ У Ч А К

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ ПОКЛОН ЧЕСТИТКЕ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ

           

  1. Утврђује се да вредност поклон честитке за новорођенче износи 5.000,00 динара, а у складу са Одлуком о буџету Општине Шид и планираним средствима за ту намену за 2017. годину.
  2. О спровођењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности Општинске управе општине Шид.

О б р а з л о ж е њ е

 

            Чланом 11. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид утврђено је да родитељ остварује право на поклон честитку за новорођенче под условом да има пребивалиште, односно боравише на територији Општине, без обзира на редослед рођења детета.

            Чланом 13. исте Одлуке утврђено је да номинални износ вредности права на поклон честитку за новорођенче утврђује председник општине Закључком, за сваку текућу буџетску годину, у складу са Одлуком о буџету општине Шид и планираним средствима за ту намену.

            Имајући у виду одредбе наведене Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Општине Шид, донет је Закључак као у диспозитиву.

 

П Р Е Д С Е Д Н И К           

Предраг Вуковић, дипломирани економиста

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бачинци Инфо Новости Финансиска подршка за породице са децом на територији општине Шид