Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 ), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став 1. тачка 2. Статута Општине Шид ( “ Службени лист општине Шид“ 8/15- пречишћен текст), члана 138.став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број10/16) у вези члана 53. став 2. Правилника о оодобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Шид у области спорта, донет на седници Општинског већа дана 08.02.2017.године под бројем:110-1/III-17, члана 16. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид („Сл. лист општине Шид“ бр: 2/13, 1/14 и 1/15),у вези члана 35а. и 35б.Пословника Општинског већа(„Сл.лист општина Срема“број:33/08 и 29/11), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној дана 02.03.2017. године , донело је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

            Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Шид за 2017. годину.

            Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката обезбеђена су у буџету Општине Шид, у оквиру раздела V Општинска управа, функционална класификација 810 „Услуге рекреације и спорта“ , економска класификација 481 „Дотације невладиним организацијама“.

Члан 2.

            Средства из члана 1. став 2. додељују се:

РБР

НАЗИВИ КЛУБОВA

ТРАЖЕНО

ПРОШЛА ГОДИНА

ОДОБРЕНО

1

ФК "СЛОГА" ЕРДЕВИК

1.510.000,00

690.000,00

662.520,00

2

ФК "ГРАНИЧАР" АДАШЕВЦИ

1.200.000,00

712.000,00

662.520,00

3

ФК " ЈЕДИНСТВО" МОРОВИЋ

1.200.000,00

1.012.000,00

472.520,00

4

ФК " ХАЈДУК" ВИШЊИЋЕВО

848.000,00

216.000,00

520.020,00

5

ФК"ОМЛАДИНАЦ" БАТРОВЦИ

450.000,00

276.000,00

202.720,00

6

ФК "СИНЂЕЛИЋ" ГИБАРАЦ

299.600,00

216.000,00

202.720,00

7

ФК "БОРАЦ" ИЛИНЦИ

446.000,00

291.000,00

202.720,00

8

ФК "ЈЕДНОТА" ШИД

500.000,00

216.000,00

202.720,00

9

ФК"БРАТСТВО" СОТ

500.000,00

216.000,00

202.720,00

10

ФК "ОМЛАДИНАЦ" МОЛОВИН

300.000,00

592.000,00

92.520,00

11

ОФК" БИНГУЛА"БИНГУЛА

496.720,00

216.000,00

202.720,00

12

ФК " НАПРЕДАК "ВАШИЦА

632.000,00

106.000,00

202.720,00

13

ОФК "РАДНИЧКИ" ШИД

500.000,00

142.000,00

4.500.000,00

14

ФК "ОБИЛИЋ 1993" КУКУЈЕВЦИ

1.480.000,00

942.000,00

472.520,00

15

ФК "ЈЕДИНСТВО" ЉУБА

300.000,00

216.000,00

202.720,00

16

ОФК "БАЧИНЦИ" БАЧИНЦИ

370.000,00

216.000,00

202.720,00

17

ФК "ГРАНИЧАР" ЈАМЕНА

216.000,00

216.000,00

202.720,00

18

ФК "СРЕМАЦ" БЕРКАСОВО

850.000,00

291.000,00

202.720,00

19

ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ШИД

 

260.000,00

244.520,00

20

О.К. "ТРИЈУМФ" ШИД

640.000,00

300.000,00

282.510,00

21

О.К. "ВЕСТ" ШИД

510.000,00

300.000,00

282.510,00

22

Ж.О.К. "МАКС" ШИД

780.000,00

400.000,00

472.520,00

23

О.К. "ШИД" ШИД

1.339.000,00

300.000,00

567.520,00

24

Т.К. "СОЛ" ШИД

1.900.000,00

150.000,00

377.520,00

25

С.Т.К. "ПАРТИЗАН" ШИД

480.000,00

150.000,00

187.520,00

26.

Т.К. "СПИН" ШИД

428.000,00

150.000,00

139.520,00

27

Ш.К. "РАДНИЧКИ" ШИД

300.000,00

120.000,00

111.520,00

28

Ш.К. "ЈЕДНОТА" ШИД

150.000,00

120.000,00

111.520,00

29

К.К. "ШОГУН" ШИД

150.000,00

70.000,00

64.020,00

30

К.К. "ШИД" ШИД

350.000,00

70.000,00

64.020,00

31

"АСО ЛЕР" КУКУЈЕВЦИ

350.000,00

-

92.520,00

32

Р.К. "РАДНИЧКИ" ШИД

1.800.000,00

950.000,00

995.030,00

33

"ХАТА ЈОГА КЛУБ" ШИД

70.000,00

-

26.020,00

34

КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ"ПУЖ 2015" ШИД

1.670.000,00

-

26.020,00

35

ПЛЕСНИ КЛУБ "2 СТЕП" ШИД

600.000,00

-

26.020,00

36

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА"ШТУКА" ЈАМЕНА

85.000,00

30.000,00

26.020,00

37

БОКСЕРСКИ КЛУБ"АПЕРКАТ" ШИД

345.000,00

70.000,00

92.520,00

38

ШКОЛСКИ СПОРТ "СУНЦЕ" ШИД

280.000,00

-

168.520,00

39

Б.К. "ШИД" ШИД

280.000,00

200.000,00

187.520,00

40

Б.К. "ЈЕДНОТА" ШИД

450.000,00

200.000,00

282.520,00

41

СТРЕЉАЧКО ДРУШТВО "ФРУШКА ГОРА" ЕРДЕВИК

130.000,00

40.000,00

26.020,00

42

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ"СПОРТ ЗА СВЕ" ШИД

1.690.000,00

140.000,00

130.520,00

43

КОЊИЧКИ КЛУБ "ГРАНИЧАР 2011" ШИД

215.000,00

70.000,00

64.020,00

44

ПСД "ЖЕЉЕЗНИЧАР" ШИД

190.000,00

60.000,00

92.520,00

45

ККК "ВИШЊИЋЕВО"

800.000,00

350.000,00

472.520,00

46

БОЋАРСКИ КЛУБ "ФРУШКА ГОРА"

325.000,00

30.000,00

187.520,00

47

К.К. "ПАРТИЗАН"

628.000,00

360.000,00

339.520,00

48.

КЛУБ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА И БОРИЛАЧКЕ СПОРТОВЕ"ПИКАСО" ШИД

374.000,00

140.000,00

347.520,00

49.

Ж.Р.К. "РАДНИЧКИ" ШИД

518.780,00

280.000,00

330.020,00

50.

ФК "РАДНИЧКИ" ШИД

15.000.000,00

9.235.000,00

4.500.000,00

51.

"СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ШИД"

-

-

1.569.300,00

Члан 3.

            Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. децембра текуће године.

Члан 4.

            Трошкови пројекта морају бити оправдани, стварни и у непосредноj вези са циљевима реализације програма.

            Корисник средстава је дужан да средства за реализацију пројеката троши наменски, за намену наведену у захтеву који је прихваћен од стране Општинског већа.

Члан 5.

            Подносиоци одобрених програма и пројеката подносе захтев за пренос средстава.

Члан 6.

            Подносиоци одобрених програма обавезни су да даваоцу средстава, на захтев, као и у року који је предвиђен уговором о реализацији програма, доставе извештај са потребном документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу средстава буџета општине.

            Општина може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализацији програма, ако подносилац одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором.

Члан 7.

           Извештај о утрошку средстава корисник подноси Одељењу за финансије општинске управе, у року предвиђеном уговором или на захтев Одељења.

            Комисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта врши праћење реализације ове Одлуке.

            У току реализације ове Одлуке, Комисија има право да Општинском већу предложи измену одлуке, као и предлог анекса уговора.

Члан 8.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шид, а биће објављена и на сајту општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке, подносилац захтева има право жалбе у року од 8 дана од дана објављивања резултата

Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће oпштине Шид.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 66-5/III-17

Дана: 02.03.2017. године

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Вуковић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД