Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

            На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 15/16), члану 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 129/2007) и члана  40.став 1. тачка 7. Статута општине Шид ( “Службени лист општине Шид” број: 18/15-пречишћени текст), Скупштина општине Шид на седници одржаној дана 26. маја 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

 

Члан 1.

            Овом Одлуком регулише се поступак спровођења Јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид и то за:

  • - Јавно комунално предузеће “Водовод” Шид,
  • - Јавно комунално предузеће “Стандард” Шид.

Члан 2.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних  предузећа коју ће образовати Скупштина општине посебном одлуком.

Члан 3.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора из члана 1. ове Одлуке садржи следеће податке:

  • - о јавном предузећу, радном месту, условима за избор директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

            Саставни део ове Одлуке су огласи о јавном конкурсу за наведена јавна предузећа појединачно из члана 1. ове Одлуке а  припремљени од стране Општинске управе - Одељења за скупштинске и правно-стручне послове. 

Члан 4.

Огласи о Јавном конкурсу за именовање директора објављују се у “Службеном гласнику Републике Србије”  у року који не може бити дужи од 8 дана од дана доношења ове Одлуке,  у дневном листу “Дневник”,  у „Сл. листу општине Шид“ и на веб страници Општине Шид  www.opstinasid.org.

Члан 5.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Члан 6.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Шид”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-182/II-17

Дана:  26. маја 2017

Шид

ПРЕДСЕДНИК

Велимир Ранисављевић

О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ

 

            Правни основ за доношење ове Одлуке  садржан је у одредбама члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 15/16), члану 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС” , број 129/2007) и члану  40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид ( “Службени лист општине Шид” број: 18/15-пречишћени текст).

            Чланом 38. став 2. Закона о јавним предузећима је прописано је да Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за избор директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа јединице локалне самоуправе.

            Одредбом члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалноиј самоуправи као и чланом 40. став 1. тачка 7. Статута општине прописано је да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.

ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1.  предложене Одлуке одређује се поступак спровођења јавног конкурса и наводе предузећа за које ће се извршити избор директора,

Чланом  2. одређује се Комисија која ће спроводити јавни конкурс и коју ће образовати посебном одлуком Скупштина,

Чланом 3. одређују се основни подаци које мора садржати оглас о јавном конкурсу и чињеница да су огласи за наведена јавна предузећа саставни део ове Одлуке,

Чланом 4. прописана је обавеза објављивања конкурса,

Чланом 5. прописан је рок за подношење пријава на јавни конкурс ,

Члан 6. говори о ступању на снагу Одлуке.

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ

 

С обзиром да су вршиоци дужности директора у ова два јавна предузећа именовани на седници Скупштине од 15.06.2016.године на период од једне године, неопходно је спровести поступак избора директора у складу са одредбама Закона о јавним предузећима а пре истека њиховог мандата.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

За спровођење ове Одлуке средства ће бити обезбеђена у буџету Општине.

С тога се предлаже Скупштини да донесе Одлуку као у предложеном тексту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Шид ,  објављује

Јавни конкурс

за именовање директора  Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Шид

 

I Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално предузеће послује под следећим пословним именом: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТАНДАРД” ШИД са потпуном одговорношћу . Скраћено пословно име је ЈKП „Стандард“ Шид са п.о. Седиште Јавног комуналног предузећа  ''Стандард'' Шид је у Шиду, улица Светог Саве број 80. Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Шид је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан

II Радно место које се попуњава:

- директор јавног предузећа

Услови за именовање директора: За директора Јавног комуналног предузећа ''Стандард'' Шид, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

            1) да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање из друштвено-хуманистичких, односно техничко-технолошких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима jавног предузећа;

            5) да познаје област корпоративног управљања;

            6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

            - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан и пословно способан; да учесник није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  досадашњи рад у истом или другом јавном предузећу, искуство на досадашњим руководећим радним местима, степен школске спреме кандидата који су конкурисали, провераваће се усмено и писмено.

III Место рада: Шид,  улица Светог Саве број 80

IV Рок за подношење пријаве : Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Предраг Лазаров, 022/714-048, 069/756-850

 

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, канцеларија број 14, за Комисију за спровођење поступка за избор директора јавних предузећа, са назнаком „За јавни конкурс“, Карађорђева 2, Шид.

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија личне карте; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству од најмање пет година на пословима за које се захтева високо образовање; писани програм о намери остваривања повећања добити а у циљу развоја јавног предузећа, доказ о некажњавању и доказ да није изречена мера безбедности.

 

VIII Место, дан и време када ће се обавити изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне,  уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове прописане конкурсом, изборни поступак ће се обавити у просторијама Скупштине општине Шид, а о дану и времену ће кандидати бити благовремено обавештени.

 

НАПОМЕНА: Радни однос за радно место директора Јавног комуналног преудзећа “Стандард“ Шид, заснива се на одређено време.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (оверени код јавног бележника), биће одбачене.

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику РС“, дневном листу „Дневник“, у „Службеном листу општине Шид“ и на веб страници Општине Шид:www.opstinasid.org

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД на основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Шид ,  објављује

Јавни конкурс

за именовање директора  Јавног комуналног предузећа ''Водовод“ Шид

 

I Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално предузеће ''Водовод'' Шид послује под следећим пословним именом : Јавно комунално предузеће ''Водовод'' Шид, са потпуном одговорношћу. Скраћено пословно име је ЈКП „Водовод“ Шид са п.о. Седиште Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Шид је у Шиду, улица Светог Саве број 40. Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Шид је:

- 3600  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;

            Обухвата сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за потребе домаћинства и индустрије, укључени су сакупљање воде из различитих извора, као и дистрибуција воде различитим средствима.

            - 3700 Уклањање отпадних вода;

            Обухвата рад канализационих система или уређаја за различиту обраду воде, пречишћавање отпада из воде, његово одстрањивање и одлагање.

II Јавни конкурс се спроводи за радно место:

- директор јавног предузећа

 

Услови за именовање директора: За директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Шид, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

            1) да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање из области друштвено-хуманиостичких, односно техничко-технолошких наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

            5) да познаје област корпоративног управљања;

            6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

             забрана вршења позива, делатности и дужности.

Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан и пословно способан; да учесник није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:  досадашњи рад у истом или другом јавном предузећу, искуство на досадашњим руководећим радним местима, степен школске спреме кандидата који су конкурисали, провераваће се усмено и писмено.

III Место рада: Шид,  улица Светог Саве број 40.

IV Рок за подношење пријаве : Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.

V Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Предраг Лазаров, 022/714-048, 069/756-850

 

VI Адреса на коју се подносе пријаве: Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, канцеларија број 14, за Комисију за спровођење поступка за избор директора јавних предузећа, са назнаком „За јавни конкурс“, Карађорђева 2, Шид.

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија личне карте; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству од најмање пет година на пословима за које се захтева високо образовање; писани програм о намери остваривања повећања добити а у циљу развоја јавног предузећа, доказ о некажњавању и доказ да није изречена мера безбедности.

 

VIII Место, дан и време када ће се обавити изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне,  уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове прописане конкурсом, изборни поступак ће се обавити у просторијама Скупштине општине Шид, а о дану и времену ће кандидати бити благовремено обавештени.

 

НАПОМЕНА: Радни однос за радно место директора Јавног комуналног преудзећа “Водовод“ Шид, заснива се на одређено време.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији (оверени код јавног бележника), биће одбачене.

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику РС“, дневном листу „Дневник“, у „Службеном листу општине Шид“ и на веб страници општине Шид: www.opstinasid.org

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Месне заједнице Бикић До Инфо Новости ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА