Општина Шид

ЈАВНИ ПОЗИВ

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Шид

Општинска управа

Комисија за израду годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Број :320-102/2017-11-94

Датум: 14.06. 2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ својини НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 — др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (”Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у Даљем тексту: Комисија)/ надлежни орган пштине Шид, расписује јавни позив којим обавештава:

образовне установе - школе, стручне пољопривредне службе и социјалне установе да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;  високообразовне установе - факултете и научне институте чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;  правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства; да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Шид за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

З) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган пштине Шид, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Општинске управе Шид, Улица Карађорђева,бр.2, канцеларија бр.4 или са сајта општине Шид.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину” за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта / надлежном органу на територији општине Шид за 2018. годину, на адресу: Канцеларија за пољопривреду Општинске управе општине Шид, ул.Карађорђева, бр. 2. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Весна Брдар, телефон: 022/712-022, или лично у просторијама Канцеларије за пољопривреду Општинске управе општине Шид, Улица Карађорђева, бр.2, канцеларија 4.

Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Шид, или на интернет страници општине Шид: www.sid.rs и огласним таблама месних канцеларија.

 

starovlas

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему