Општина Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове Општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру и заштиту животне средине, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.2 , Шид , на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр.135/04, 36/09), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта радио - базне станице ''NS2481 02SM Илинци'' на животну средину која се инсталира на антенски стуб по изградњи, на катастарској парцели 1429/7 КО Илинци на територији општине Шид - носиоца пројекта ''VIP mobile'' доо, Београд, ул. Милутина Миланковића бр.1ж, Нови Београд, донето решење да није потребна израда Студија о процени утицаја на животну средину.

На основу достављених података предметна базна станица не представља извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса, а прорачуном добијене вредности нивоа електромагнетне емисије - нејонизујућег зрачењана у околини и на местима на којима се може наћи човек су испод стандардом прописаних граница датих Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима те уз поштовање свих услова и примену и поштовање техничких норматива и стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката, неће бити негативног дејства на животну средину.
Донетим решењем утврђена је обавеза Носиоца пројекта у случају накнадне доградње опреме и уређаја - промене техничких карактеристика, положаја или начина рада, реконструкције и повећања капацитета да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

Донето решење заснива се на анализи података из захтева и података о предметној локацији, карактеристикама и процени могућих утицаја наведеног пројекта на животну средину, узимајући у обзир критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник Републике Србије'' бр.114/08) и Стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ''NS2481-02SМ-ИЛИНЦИ'' бр.ЕМ-2017-116/СО од 28.03. 2017.г., урађена од стране ''W-LINE'' доо, Лабораторија W-LINE, Аутопут за Загребр.41и, Нови Београд, Београд.

Увид у решење, податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општине Шид, радним даном од 10-14 часова у канцеларији бр.7 . у приземљу у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

Заинтересована јавност, органи и организације, у року од 15 дана од дана објављивања Обавештења о доношењу решења могу изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду, преко овог одељења.

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему